En av anledningarna till att nyckeltalet resultat per aktie har ett eget kapital i finansanalytikernas rekommendationer är att det är enkelt att beräkna. Det är lätt att tycka om. Finansanalytikernas rekommendationer som gavs ut första gången 1972. Vinsttillväxt på sista raden skapar utrymme för utdelning och återinvestering i verksamheten. Nyckeltal behöver följas över tid och gärna i långa serier.

Resultat per aktie ska beräknas med utgångspunkt från företagets redovisade resultat enligt resultaträkningen hänförligt till moderbolagets aktieägare. Detta resultat divideras sedan med genomsnittligt antal utestående aktier under året.

Sveriges finansanalytikers förenings rekommendationer, Nils Liljedahl, generalsekreterare

Finananalytikernas rekommendationer

I digitalrådgivningen på BOARDA går vi igenom alla nyckeltal och definitioner för rörelsedrivande bolag.

  • Resultat per aktie
  • Avkastningstal – Räntabilitet eget kapital (ROE), Räntabilitet sysselsatt kapital
  • Marginalmått – Bruttomarginal, EBITDA marginal, EBITA marginal och Rörelsemarginal (EBIT)
  • Mått för arbets- och kapitalintensitet – Antal anställda, Kapitalomsättningshastighet
  • Finansiella mått – Nettoskuld, Skuldsättningsgrad

På BOARDA hittar du också en bra checklista på vad analytiker gärna ser och läser om i de noterade bolagens kvartalsrapporter och bokslutskommuniké. Det är smart att ordentligt beskriva den finansiella utvecklingen i ord och inte bara siffror. Att se att intäkterna eller kostnaderna ökat är ju enkelt att se i siffrorna. Det investeraren vill förstå är ju om det är tillfällig ökning eller om det exempelvis är den fasta basen för kostnader som ökat?

Orderingång och orderstock

Ett nyckeltal som inte finns med i finansanalytikernas rekommendationer är orderingång och orderstock. Det är därför ett nyckeltal som det är smart att förstå hur det visas upp och presenteras i delårsrapporterna. Det låter ju självklart hur det mäts och redovisas. Orderingång och orderstock finns ju inte i redovisningen, alla nyckeltal som finns i bokföringen, redovisningen har ju tydliga definitioner och i IFRS är det ett omfattande regelverk hur varje post ska värderas. Att få insyn i orderingång och orderstock ger investeraren vägledning för kommande finansiell utveckling.

Resultat per aktie
Resultat per aktie