Utgör delårsrapporten insiderinformation?

Det är den första frågan att ta ställning till när arbetet med delårsrapporten startar. Svaret på den frågan är att du behöver göra en bedömning och vanligtvis utgör finansiella rapporter insiderinformation. Insiderinformation behöver hanteras och dokumenteras enligt Marknadsmissbruksförordningen med uppskjutet offentliggörande och loggbok. Här hittar du checklista för innehåll i delårsrapporten.

Om den finansiella rapporten är hanterad som insiderinformation med uppskjutet offentliggörande så behöver både det kortare pressmeddelandet och pdf-filen med hela rapporten ha en s.k. MAR-etikett. 

Denna information är sådan information som BOLAGET org.nr. xxxxxx-xxxx är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [•] 2021 kl. [•] CET.

Checklista Vd-ordet

Vd-ordet är sidan som flest investerare läser i delårsrapporten så här är det bra att lägga extra energi på att förklara och berätta om vad som händer i bolaget, bra saker att skriva om är exempelvis:

 • Finansiell utveckling
 • Aktivitetsnivån i marknaden
 • Bolagets strategi
 • Försäljning och kunder
 • Produkter och tjänster
 • Hållbarhetsarbete
 • Organisationsutveckling
 • Fokusområden på kort och lång sikt

Checklista innehåll

Här hittar du en checklista på innehåll för delårsrapport. Redovisningsstandard styr utformning och formkrav på upplysningar i noter och tabeller. Så ta hjälp av din revisor!

 • Kvartalet i punkter
 • Ackumulerat i punktform 
 • Kort VD kommentar från VD-ordet
 • Väsentliga händelser
 • Tabell utveckling av nyckeltal kvartal för kvartal
 • VD-ord 
 • Kort beskrivning av marknaden och verksamheten
 • Orderingång och kundstock
 • Nettoomsättning
 • Resultat
 • Kassaflöde
 • Investeringar
 • Finansiell ställning
 • Personal
 • Moderbolaget
 • Hållbarhetsarbete
 • Risker och osäkerhetsfaktorer
 • Aktien
 • Finansiell kalender
 • Rapportpresentation – information om presentation
 • Revision
 • Styrelsen/Vd
 • Koncernens rapport över totalresultat
 • Koncernens rapport finansiell ställning
 • Koncernens rapport över kassaflöde
 • Koncernens rapport över förändring i eget kapital
 • Moderbolagets resultaträkning
 • Moderbolagets balansräkning
 • Noter
 • En avslutande sida: Affärsidé, Strategi och finansiella mål (och om det finns utrymme – ta chansen att berätta lite mer om ett pågående projekt)

BOARDA.se går vi igenom och vägleder hur du enkelt och effektivt arbetar fram delårsrapporten.

Hälsn. Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA

Vad säger Nasdaq emittentregelverk på huvudmarknaden

3.3.2 Finansiella rapporter/redogörelser 

Emittenten ska upprätta och offentliggöra finansiella rapporter/redogörelser i enlighet med gällande lagstiftning och relevanta redovisningsstandarder. 

Emittenter med primärnotering på Nasdaq Stockholm ska offentliggöra bokslutskommuniké samt delårsrapporter/redogörelser kvartalsvis. 

Eftersom årsredovisningen (för koncerner) måste upprättas i enlighet med av EU antagna IFRS, eller motsvarande likvärdiga redovisningsstandarder, ska även bokslutskommunikén vara upprättad i enlighet med samma redovisningsprinciper. Bokslutskommunikén ska vara så omfattande att den slutliga årsredovisningen inte innehåller ny insiderinformation. Om insiderinformation tas in i årsredovisningen måste denna offentliggöras innan årsredovisningen blir offentlig.

Vad säger IAS 34

En delårsrapport skall omfatta åtminstone följande komponenter: 

 • en kortfattad redogörelse för finansiell ställning (balansräkning); 
 • en kortfattad redogörelse för finansiella prestationer (resultaträkning), presenterad som antingen; 
 • en kortfattad resultaträkning, eller 
 • en kortfattad separat resultaträkning och en kortfattad redogörelse för omvärderingsdifferenser (other comprehensive income); 
 • en kortfattad redogörelse för förändringar i eget kapital
 • en kortfattad redovisning av kassaflöden, och 
 • valda förklarande noter.

En redovisningsenhet skall enligt IAS 34 minst lämna följande upplysningar om händelser, transaktioner och förutsättningar i noter i delårsrapporten om de är väsentliga och inte framkommer någon annanstans i delårsrapporten.

Vad säger Nasdaq regelverk på First North?

Delårsrapporter ska alltid innehålla: 

 • en summerad resultaträkning för perioden och ackumelarat för året med jämförelsetal för samma perioder föregående år
 • en summerad balansräkning för utgången av av perioden med jämförelsetal från föregående år samt senaste helåret
 • en summerad kassaflödesanalys för perioden och ackumulerat för året med jämförelsetal för samma perioder föregående år.
 • en summerad rapport som visar förändring av eget kapital för perioden och ackumulerat för året med jämförelsetal från föregående år
 • nettovinsten per aktie för perioden och ackumulerat för året med jämförelsetal från föregående år. Information ska lämnas före och efter utspädning av utestående konvertibler och/eller teckningsoptioner och liknande instrument som påverkar vinst per aktie. 
 • information om antalet utestående aktier vid utgången av perioden och det genomsnittliga antalet aktier vid utgången av perioden och för perioden med jämförelsetal för samma period. Information om antal aktier både före och efter utspädning för utestående konvertibler, teckningsoptioner eller andra instrument som påverkar antalet aktier; 
 • förklaring av den finansiella utvecklingen och finansiella positionen under perioden och ackumulerat för året samt eventuella väsentliga extraordinära händelser.
 • om information om framtida utveckling lämnas s.k. prognos så ska motsvarande information från föregående rapport finnas med tillsammans med eventuella ändringar som har offentliggjorts efter föregående rapport.  (praxis i Sverige är att inte lämna prognos utan här arbetar vi med uppföljning mot finansiella mål på medellång sikt och då är denna punkt inte aktuell)

Vad säger Spotlight Stock Market?

Delårsrapport I delårsrapporten ska minst följande anges:

 •  resultaträkning i sammandrag för den aktuella rapportperioden och ackumulerat för det innevarande räkenskapsåret hittills, med jämförelsetal för motsvarande perioder närmast föregående räkenskapsår,
 •  balansräkning i sammandrag per den aktuella rapportperiodens utgång med jämförelsesiffror för närmast föregående räkenskapsårs utgång, 
 • betydelsefulla intäkter och kostnader, 
 • resultat, efter skatt, per aktie vid rapportperiodens utgång med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, 
 • uppgift om antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång med jämförelsetal för motsvarande period föregående räkenskapsår. Uppgifterna ska lämnas både före och efter utnyttjande av utestående konvertibler, teckningsoptioner och liknande om dessa medför en ökning av antalet aktier, 
 • kommentar till utvecklingen av resultat och ställning med tyngdpunkt på det senaste kvartalet med angivande av bland annat effekten av väsentliga engångshändelser, 
 • tidpunkt för nästa rapport, 
 • om framtidsinriktad information lämnas ska det samtidigt framgå vilken motsvarande information som lämnades i föregående rapport liksom eventuella förändringar som offentliggjorts sedan föregående rapport, och 
 • av rapporten ska det framgå om Bolagets revisorer genomfört en översiktlig granskning eller ej. För det fall en översiktlig granskning har skett ska revisorns utlåtande ingå i rapporten. Halvårsrapport I halvårsrapporten ska minst följande anges: 
 • resultaträkning i sammandrag för den aktuella rapportperioden och ackumulerat för det innevarande räkenskapsåret hittills, med jämförelsetal för motsvarande perioder närmast föregående räkenskapsår, 
 • balansräkning i sammandrag per den aktuella rapportperiodens utgång med jämförelsesiffror för närmast föregående räkenskapsårs utgång, 
 • kassaflödesanalys i sammandrag med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, iv. betydelsefulla intäkter och kostnader, 
 • resultat, efter skatt, per aktie vid rapportperiodens utgång med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, 
 • uppgift om antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång med jämförelsetal för motsvarande period föregående räkenskapsår. Uppgifterna ska lämnas både före och efter utnyttjande av utestående konvertibler, teckningsoptioner och liknande om dessa medför en ökning av antalet aktier 
 • kortfattad kommentar till utvecklingen av resultat och ställning med tyngdpunkt på det senaste kvartalet med angivande av bland annat effekten av väsentliga engångshändelser, viii. tidpunkt för nästa rapport, 
 • om framtidsinriktad information lämnas ska det samtidigt framgå vilken motsvarande information som lämnades i föregående rapport liksom eventuella förändringar som offentliggjorts sedan föregående rapport, och 
 • av rapporten ska det framgå om Bolagets revisorer genomfört en översiktlig granskning eller ej. För det fall en översiktlig granskning har skett ska revisorns utlåtande ingå i rapporten. Bokslutskommunikén I bokslutskommunikén ska minst följande anges: 
 • resultaträkning i sammandrag för den aktuella rapportperioden och ackumulerat för hela året, med jämförelsetal för motsvarande perioder närmast föregående räkenskapsår, 
 • balansräkning i sammandrag per den aktuella rapportperiodens utgång med jämförelsesiffror för närmast föregående räkenskapsårs utgång, 
 • kassaflödesanalys i sammandrag med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, 
 • betydelsefulla intäkter och kostnader, 
 • resultat, efter skatt, per aktie vid rapportperiodens utgång med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, 
 • uppgift om antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång med jämförelsetal för motsvarande period föregående räkenskapsår. Uppgifterna ska lämnas både före och efter utnyttjande av utestående konvertibler, teckningsoptioner och liknande om dessa medför en ökning av antalet aktier, 
 • kortfattad kommentar till utvecklingen av resultat och ställning med tyngdpunkt på det senaste kvartalet med angivande av bland annat effekten av väsentliga engångshändelser, viii. tidpunkt för nästa rapport, 
 • om framtidsinriktad information lämnas ska det samtidigt framgå vilken motsvarande information som lämnades i föregående rapport liksom eventuella förändringar som offentliggjorts sedan föregående rapport, 
 • förslag till vinstutdelning, 
 • uppgift om var och när årsredovisningen och revisionsberättelsen beräknas komma att hållas tillgänglig för allmänheten, 
 • uppgift om planerad dag och ort för årsstämman, och 
 • av rapporten ska det framgå om Bolagets revisor genomfört en översiktlig granskning eller ej. För det fall en översiktlig granskning har skett ska revisorns utlåtande ingå i rapporten

Vad säger NGM?

DE FINANSIELLA RAPPORTERNAS INNEHÅLL 

En bokslutskommuniké och delårsrapport ska inledas med en sammanfattning av den mest väsentliga informationen, vari minst ska ingå uppgifter om intäkter och resultat per aktie samt eventuell prognos, om sådan lämnas i rapporten. Bokslutskommunikén och halvårsrapporten ska åtminstone innehålla information enligt punkterna nedan. Om ett bolag väljer att offentliggöra en kvartals- eller delårsrapport ska denna innehålla information motsvarande den som krävs nedan rörande halvårsrapport. Endast rapporter som uppfyller dessa krav får benämnas kvartals- eller delårsrapport. Det ska även framgå huruvida revisorerna har gjort en översiktlig granskning av rapporten. Om en sådan granskning har genomförts ska granskningsrapporten också biläggas den aktuella rapporten. Bokslutskommunikén och halvårsrapporten ska innehålla följande information: 

 • resultaträkning i sammandrag för delårsperioden och för den senaste rapportperioden med jämförelsesiffror för motsvarande period/-er föregående räkenskapsår samt för hela föregående räkenskapsåret, 
 • balansräkning i sammandrag per rapportperiodens utgång med jämförelsesiffror per utgången av motsvarande period föregående räkenskapsår samt per närmast föregående räkenskapsårs utgång, 
 •  kassaflödesanalys i sammandrag för delårsperioden och för den senaste rapportperioden med jämförelsesiffror för motsvarande period/-er föregående räkenskapsår samt för hela föregående räkenskapsåret, 
 • en sammanfattning avseende förändringar i det egna kapitalet under den senaste delårsperioden samt för hela det föregående räkenskapsåret, 
 • resultat efter skatt per aktie för delårsperioden och för den senaste rapportperioden med jämförelsesiffror för motsvarande period/-er föregående räkenskapsår. Uppgifterna ska lämnas både före och efter utnyttjande av utestående konvertibler, teckningsoptioner och liknande om detta medför en väsentlig förändring av resultatet. Resultatet per aktie kan ersättas av annan information som med hänsyn till förhållandena i branschen eller dylikt kan anses ge ett bättre underlag för värdering av aktien, 
 • uppgift om antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång samt genomsnittligt antal utestående aktier för delårsperioden med jämförelsesiffror för motsvarande perioder föregående räkenskapsår. Uppgifterna ska lämnas både före och efter utnyttjande av utestående konvertibler, teckningsoptioner och liknande om dessa medför en väsentlig ökning av antalet aktier, 
 • förklaringar till utveckling av resultat och ställning under den senaste rapportperioden, med angivande av bland annat effekten av väsentliga engångshändelser, 
 • om framtidsinriktad information lämnas ska samtidigt framgå vilken motsvarande information som lämnades i föregående rapport liksom eventuella förändringar som offentliggjorts sedan föregående rapport, 
 • uppgift om när nästa bokslutskommuniké, halvårsrapport eller, i förekommande fall, nästa kvartals- eller delårsrapport, beräknas bli offentliggjord, och 
 • uppgift om de redovisningsprinciper som har använts vid rapportens upprättande. Bokslutskommunikén ska utöver de ovan angivna punkterna dessutom innehålla följande information: 
 • förslag till vinstdisposition, 
 • uppgift om planerad dag för årsstämman och 
 • uppgift om var och när årsredovisningen och revisionsberättelsen beräknas att hållas tillgängliga för allmänheten.  

Innehållet i bokslutskommunikén ska vara så omfattande att den slutliga årsredovisningen inte innehåller ny information som sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på Aktierna (t.ex. en ny prognos som lämnas i ”VD-ordet”). Om sådan information avses att tas in i årsredovisningen måste denna offentliggöras i ett separat pressmeddelande innan årsredovisningen hålls tillgänglig för allmänheten. Bokslutskommunikén ska alltid innehålla uppgifter om den senaste rapportperioden utöver uppgifter för helåret, båda med jämförelsesiffror för föregående räkenskapsår. Kravet på att lämna information rörande föreslagen utdelning per aktie föreligger givetvis endast om sådant förslag finns vid offentliggörandet av rapporten. Om styrelsen föreslår att det inte ska lämnas någon utdelning ska det klart framgå av rapporten. Om styrelsens beslut rörande utdelning tas vid ett senare tillfälle ska det offentliggöras då. Med delårsperiod avses tiden från det aktuella räkenskapsårets början till och med utgången av den relevanta rapportperioden (3, 6, 9 eller 12 månader). Med rapportperiod avses tiden från den senaste offentliggjorda rapporterade periodens utgång till den aktuella rapportperiodens utgång. Ett bolag kan på frivillig basis välja att offentliggöra en tremånadsrapport (Q1) eller niomånadersrapport (Q3). Om Bolaget väljer att utforma en rapport som inte innehåller motsvarande information som halvårsrapporten får den inte benämnas kvartals- eller delårsrapport men kan exempelvis kallas för kvartalsredogörelse eller liknande. För exempel och vägledning rörande de tabeller som de finansiella rapporterna ska innehålla, vänligen se ”Börsens vägledning för finansiell rapportering för bolag noterade på Nordic SME” som vid var tid finns tillgänglig på Börsens hemsida.