Jag har funderat ganska mycket kring hur mindre tillväxtbolag, på ett enkelt och värdeskapande sätt kan kommunicera ESG med investerare. ESG är idag en hygienfaktor för institutionella investerare och det så kallade fondkapitalet. Så hur kan ett mindre tillväxtbolag och småbolag göra sig investeringsbara?

Jenny rosberg

Det som  jag gillar är att utvecklingen nu går från att “ticka” standardboxar med fokus på risker till att börja prata om affärsmöjligheter. De bolag som har kommit längst börjar uppifrån, i styrelsen, med en avsiktsförklaring. Det gör det möjligt för mindre bolag att börja med det som är väsentligt och viktigt för verksamheten. Så nu är det dags för mindre bolag och tillväxtbolag att komplettera finansiella mål med hållbarhetsmål. Nyligen så läste jag en artikel i senaste numret av Harvard Business Review där de utvecklar morgondagens ESG för värdeskapande med fokus just på det strategiska och hur ESG utgår från ditt bolags vision och strategi. 

ROPAs digitala plattform BOARDA har vi samlat ihop verktygslådan för tillväxtbolag som behöver komma igång och integrera ESG-rapporteringen dvs. komplettera den finansiella rapporteringen med ESG. Vi har ett femstegsprogram:

Traditionellt hållbarhetsarbete brukar förenklat följa fyra steg:

  1. Implementering av hållbarhetspolicy med hänvisning till FN Global Compacts tio principer; riskpolicy, antikorruptionspolicy mfl, fokus på riskhantering, intern kontroll och bolagsstyrning och regelefterlevnad, miljö och andra relevanta regelverk
  2. Intressentdialoger med fokus på risk
  3. Fokus på att förbättra effektivitet och hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen för att rapportera framsteg och utveckling
  4. GRI-rapportering och rating av specialiserade ratinginstitut som Sustainalytics, MSCI mfl. 

För mindre bolag som inte har stora avdelningar och gemensamma funktioner så börja uppifrån! Ta ett steg i taget.

  1. Börja uppifrån, i styrelsen, utgå från FN Global Compacts tio principer, och de 17 globala hållbarhetsmålen, identifiera vilket eller vilka av målen du som företag enklast kan påverka genom din affärsplan och strategi. Dvs. var kan ditt företag göra störst skillnad eller så kallad väsentlighetsanalys? Vem i organisationen ska äga och vara ansvarig för hållbarhet? Är det marknadschef i exempelvis ett  konsumentföretag där varumärket är materiellt viktigast för verksamheten eller är det ansvarig för riskhantering exempelvis för reglerade verksamheter som finans eller ska det ligga på affärsansvarig? Vi gör en enkel genomgång av detta på BOARDA i avsnittet för hållbarhetsmål.
  2. Prata med dina intressenter – ägare, kunder, leverantörer, partners och lokalt där du verkar. Gör ett formulär för intressentdialog och analysera resultat. Det finns en enkel mall på BOARDA.
  3. Implementera policys och riktlinjer, se policypaket på BOARDA.se. Börja följa upp och rapportera, se enkel bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport på BOARDA.se.
  4. Säkerställ att hållbarhet kommer med i den strategiska planeringen, se årshjul för styrelse och ledning på BOARDA.se. Hur kan ditt företag påverka genom utveckling av produkter och tjänster? Hur skapar ni incentives för att driva utvecklingen? Dvs. hur ser ersättningssystemet ut? Bara finansiellt resultat eller finansiella resultat och hållbar utveckling som underlag för rörlig ersättning? Hållbarhet kan mätas kvalitativt i exempelvis aktiviteter och framsteg.
  5. Skriv på uppropet för FN Global Compact och börja skuggredovisa enligt GRI nivå ett, se exempel på boarda.se.

Enkelt är bra och ESG handlar om strategi och affärsutveckling men också såklart om risker, dvs. på styrelsens agenda. Här är exempel på ett omskrivet s.k. purpose statement (sid 2) – Varför vi existerar, dvs syfte?  Vad vi strävar efter, dvs. vision och mission? Var vi är på väg och varför? 

Hälsn. Jenny

ps. logga in på boarda.se – vi har samlat femstegsprogrammet under tema RISK med underrubrik Hållbarhet.