Finansiella rapporter, Latour

Q4 18 LATO | Rekordåret som avslutades med rekordkvartal

Makrosignaler och trender

  • Bevis affärsklimatet varit fortsatt positivt
  • Konjunkturen har varit stark på de marknader där Latour huvudsakligen är representerade
  • Oron för kommande nedgång kvarstår. Detta gäller främst Storbritannien, Tyskland, Mellanöstern och Kina.
  • I Nordamerika finns tecken på lägre aktivitet
  • Förbereder för eventuell vikande konjunktur

Oron för en kommande nedgång kvarstår dock och vissa marknader uppvisar likt tidigare kvartal under året en avmattning. Detta gäller främst Storbritannien, Tyskland, Mellanöstern och Kina. Även i Nordamerika finns tecken på en lägre aktivitet. Även om oron inte haft någon större effekt på våra verksamheter under 2018 fortsätter vi att förbereda oss inför en eventuellt vikande konjunktur.

Jan svensson, VD latour

Bolag och sektorer som kommenteras

  • Swegon genomför förvärv i Tyskland
  • Söker efter förvärv till gruppen
  • Överlag bra rapporter från portföljbolagen
  • Hög förvärvsaktivitet i portföljbolagen – Fagerhult, Loomis, 19 förvärv för Assa Abloy och Nederman

…..att bygga starka, sunda och lönsamma bolag som genererar aktieägarvärde på lång sikt. Denna inriktning bekräftas av att förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt.

Kommenterar jan svensson, vd latour

Börsnoterade innehav

Alimak Group,Fagerhult, Assa Abloy,Loomis, HMS Network,Nederman, Nobia,Securitas, Sweco,Tomra, Troax

Hela VD-ordet från rapporten

”Rekordåret 2018 avslutades med ytterligare ett rekordkvartal. Orderingången växte under kvartalet med 23 procent och faktureringen med 22 procent. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 13 procent i orderingång och 12 procent i fakturering. Den fina utvecklingen innebar att nettoomsättningen under 2018 noterade en ny rekordnivå och uppgick till 11,6 (9,7) Mdr kr. Den totala tillväxten under 2018 uppgick till 20 procent för såväl orderingång som fakturering. Vid utgången av året uppgick orderstocken till en rekordnivå, 1 864 (1 148) Mkr och översteg således föregående års nivå med hela 62 procent. Vår långsiktiga strategi och våra metodiska satsningar i bolagen inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring fortsätter ge utdelning.

Även resultatmässigt medför industrirörelsens starka tillväxt att vi på nytt kan redovisa ett rekordkvartal i absoluta tal. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 401 (321) Mkr med en rörelsemarginal på 12,5 procent. Även helårsresultatet blev det bästa hittills på 1 477 (1 179) Mkr med en ökad rörelsemarginal till 12,7 (12,1) procent. Vi har under 2018 överträffat samtliga finansiella mål. Tillväxten var 20 procent, rörelsemarginalen 12,7 procent och avkastningen på operativt kapital var 16,1 procent.

Industrirörelsens rekordhöga orderstock vid utgången av året ser vi som ett bevis på att affärsklimatet har varit fortsatt positivt. Konjunkturen under fjärde kvartalet har varit stark på de marknader där vi huvudsakligen är representerade. Oron för en kommande nedgång kvarstår dock och vissa marknader uppvisar likt tidigare kvartal under året en avmattning. Detta gäller främst Storbritannien, Tyskland, Mellanöstern och Kina. Även i Nordamerika finns tecken på en lägre aktivitet. Även om oron inte haft någon större effekt på våra verksamheter under 2018 fortsätter vi att förbereda oss inför en eventuellt vikande konjunktur.

Under fjärde kvartalet genomförde vi ett förvärv till industrirörelsen. Det var Swegon som förvärvade tyska Zent-Frenger, en ledande leverantör av kyltak i Tyskland. Vi fortsätter att söka efter lämpliga förvärv till gruppen, dels kompletterande förvärv till våra befintliga verksamheter, dels företag som kan bilda nya affärsenheter eller affärsområden. Under året har vi genomfört fem förvärv till den helägda industrirörelsen vilka tillsammans bidrar med drygt 700 Mkr i omsättning på årsbasis. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Värdeutvecklingen på börsen i allmänhet var svag under fjärde kvartalet. Detta påverkade även vår börsportfölj vars värde därmed ökade under året med endast 1,9 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Vilket kan jämföras med indexet SIXRX som minskade med 4,4 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 8,3 procent justerat för utdelning till 100 kronor per aktie.

Några av våra börsnoterade innehav har nu rapporterat. Överlag har de lämnat bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Det volatila börsklimatet med kortfristiga upp- och nedgångar i aktiekurserna påverkar inte vår inställning till bolagen och inte heller vår långsiktiga hållning som innebär att vi skall medverka till att bygga starka, sunda och lönsamma bolag som genererar aktieägarvärde på lång sikt. Denna inriktning bekräftas av att förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt. I Fagerhult kunde Bodil Sonesson som nytillträdd VD redan under sitt första kvartal annonsera förvärvet av iGuzzini. När förvärvet genomförs under 2019 blir Fagerhult ett av de största och ledande belysningsbolagen i Europa, med en årsomsättning på över 8 miljarder kronor. Latour stöttar förvärvet även finansiellt som garant i den kommande nyemissionen i Fagerhult. Vidare förvärvade Loomis nyligen tyska Ziemann, ett förvärv som tillför cirka 1,8 miljarder kronor i årsomsättning och som kommer att ge Loomis en mycket stark position på den viktiga tyska kontanthanteringsmarknaden. Assa Abloy genomförde totalt nitton förvärv som tillsammans adderar 3,8 miljarder kronor i omsättning. Även Nederman gjorde ett betydande förvärv under 2018.

Vi kan med glädje sammanfatta året 2018 som ytterligare ett rekordår och våra verksamheter går från klarhet till klarhet. Rörelseresultaten fortsätter att växa trots, och kanske tack vare, de betydande satsningar inom produktutveckling och försäljning som belastar resultaten. Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 11 procent till 2,50 (2,25) SEK per aktie.”

Jan Svensson 
Verkställande direktör och koncernchef

LÄNK TILL HELA RAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén