Finansiella rapporter, Kinnevik

Q4 18 KINV | Hungrig och fokus privata portföljen

Makrosignaler och trender

Sektorer och bolag som kommenteras

  • TMT-bolagen presterar bra
  • Tele2 hade ett aktivt år
  • Signifikant tapp i Zalando
  • Värderingen E-handel påverkade värderingen Global Fashion Group
  • Positivt operationellt momentum i Quikr i Indien
  • Robotrådgivaren Betterment i USA växte med 30 procent
  • Mat passar perfekt in i vår investeringstes, investerar 0,9 Mdr i Mathem

Under årets andra halva, mot bakgrund av volatila marknader där e-handelsbolag inom mode drabbades särskilt hårt, såg vi ett signifikant tapp i Zalandos aktiekurs vilket påverkade vårt substansvärde och vår totalavkastning. Vi fortsätter dock att fokusera på att skapa värde genom aktivt ägande och genom ytterligare investeringar i såväl nya som existerande bolag.

kommenterar georgi ganev, VD Kinnevik

Börsnoterade innehav

Zalando, Millicom, Tele2, Qliro,

….och att vi istället fokuserar på större
investeringar, vilket demonstreras av investeringen i MatHem
som vi annonserat idag. Vi kommer också förbli fokuserade
på att accelerera utvecklingen av bolag i vår privata portfölj
och vi kommer att fortsätta stötta dem i takt med att de växer
och behöver nytt kapital.

kommenterar Georgi ganev, VD kinnevik

Hela VD-ordet

Kära aktieägare,
Mitt första år som VD för Kinnevik har kantats av fortsatt transformation, där vi bland annat har genomfört en strategiskt viktig sammanslagning samt investerat i tio nya bolag i våra fokusområden. Under årets andra halva, mot bakgrund av volatila marknader där e-handelsbolag inom mode drabbades särskilt hårt, såg vi ett signifikant tapp i Zalandos aktiekurs vilket påverkade vårt substansvärde och vår totalavkastning. Vi fortsätter dock att fokusera på att skapa värde genom aktivt ägande och genom ytterligare investeringar i såväl nya som existerande bolag.

RESULTAT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET
Kinneviks substansvärde minskade med 10% till 70,5 Mdkr,
eller 256 kronor per aktie under det fjärde kvartalet främst
drivet av den negativa aktiekursutvecklingen i Zalando. Våra
TMT bolag presterade bra under året där Millicom mötte
samtliga finansiella mål samtidigt som fokus på de latinamerikanska marknaderna fortsätter. Tele2 hade ett aktivt år och
under det fjärde kvartalet så genomfördes eller annonserades tre viktiga transaktioner i Sverige, Nederländerna och
Kazakstan. Finansiellt så levererade bolaget ytterligare ett
starkt kvartal för att runda av det aktiva året, samtidigt som
de kommunicerade höjda estimat för synergierna som väntas
komma från sammanslagningen med Com Hem.
Värdet på vår privata portfölj minskade till 12,9 Mdkr, där vår
värdering av Global Fashion Group påverkades negativt av
omvärderingen av e-handelsbolag inom mode på börsen.
På ett operationellt plan så utvecklas Global Fashion Group
positivt och i linje med bolagets plan, med hälsosam tillväxt
och fortsatta lönsamhetsförbättringar. Vi ser också positivt
operationellt momentum i våra andra stora privata bolag.
Quikr, vår indiska onlinebaserade marknadsplats, visar stark
tillväxt i takt med att deras vertikaliseringsstrategi lönar sig.
Bolaget växte sin annualiserade omsättning med mer än 80%
och tre av fem kategorier är nu över eller omkring lönsamhetsstrecket. Betterment, vår amerikanska robotrådgivare,
växte sin kundbas med nära 30% och lanserade nya smarta
sparprodukter.
DIGITALISERINGEN AV MAT
De nordiska länderna har länge setts som ledare inom innovation, digital transformation och teknologisk utveckling.
Inom vissa områden har dock de nordiska länderna blivit
distanserade av de verkliga innovatörerna. Livsmedelssektorn
är ett exempel, men vi tror att det kommer att förändras när
sektorn nu utsätts för större förändringar under de kommande
tio åren än vad som har varit fallet under de senaste hundra
åren. Den starkaste trenden är skiftet från offine till online,
och med vår djupa förståelse av e-handel och den digitala
konsumenten vill vi driva detta skifte.
Sättet vi odlar, paketerar, transporterar och konsumerar mat
har förändrats drastiskt, och förändringstakten kommer bara
att accelerera. Innovation och medvetenhet om vad vi äter
och hur det påverkar vår hälsa ökar, och mat blir allt mer ett
uttryck för ens identitet, övertygelse och önskemål, samt ett
verktyg för att hantera välbefinnande. Innovativa affärsmodeller kan dessutom bidra till att vi minskar bördan på vår
planet genom att minska svinn och optimera transporter.
Vi tror på att generera såväl ekonomiskt som socialt värde,
vilket innebär att mat passar perfekt in i vår investeringstes.
Idag tillkännager vi vår investering i MatHem, Sveriges ledande, oberoende, onlinebaserade matbutik. Bolaget når mer än
hälften av Sveriges hushåll och omsatte cirka 1,5 Mdkr underUnder det föregående året genomförde MatHem över
en miljon leveranser, något som visar det strategiska värdet i
en plattform med återkommande och regelbunden tillgång till
människors hem. Med denna strategiskt viktiga position som
utgångspunkt är ambitionen att över tid fördjupa relationen
med kunden bortom ramen för den egna verksamheten.
BALANSRÄKNING OCH
ERSÄTTNING TILL AKTIEÄGARNA
Vi avslutar året med en nettoskuld om 2,9 Mdkr vilket motsvarar en belåningsgrad om 4% av portföljvärde, väl inom vårt
tak för belåningsgraden. För helåret 2018 rekommenderar
styrelsen en utdelning om 8,25 kr per aktie, vilken kommer
att betalas ut i två trancher i maj och i november på samma
sätt som Millicom och Tele2 delat upp sin utdelning.
AVSLUTANDE KOMMENTAR
När jag satte mina prioriteringar för ett år sedan så fokuserade
dessa på aktivt ägande, ökad aktivitet i vår privata portfölj
samt ökat fokus på den nordiska marknaden. Under 2019 så
kommer vi fortsätta att driva denna agenda, men jag förväntar
mig att antalet nya investeringar kommer att vara lägre än
under föregående år, och att vi istället fokuserar på större
investeringar, vilket demonstreras av investeringen i MatHem
som vi annonserat idag. Vi kommer också förbli fokuserade
på att accelerera utvecklingen av bolag i vår privata portfölj
och vi kommer att fortsätta stötta dem i takt med att de växer
och behöver nytt kapital. Jag vill också passa på att tacka er
aktieägare för ert fortsatta stöd. Vi har en rad fantastiskt spännande tillväxtbolag i vår portfölj och en långsiktig vision om
värdeskapande som vi fortsätter att exekvera på.
Georgi Ganev
Verkställande direktör

LÄNK TILL HELA RAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén