Finansiella rapporter, Investor

Q4 18 INVE | Höjer utdelningen

Makrosignaler

 • Osäkerheten om den globala konjunkturen ökade
 • Ett klimat med omfattande osäkerhet och mycket hög förändringstakt
 • Investor väl positionerade för att fånga attraktiva möjligheter oavsett marknadssituation
 • Investors företag fortsatte arbetet med att öka flexibiliteten och förbereda sig för potentiellt tuffare tider
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 13 kronor per aktie, en ökning om 8 procent från föregående år.

Under det fjärde kvartalet
uppgick värdeökningen till 14 procent i konstant valuta,
positivt påverkad av de steg EQT AB tagit för att förenkla sin
ägarstruktur som ett led i den pågående strategiska
processen för att stärka balansräkningen.

VD JOHan Forssell

Noterade innehav som kommenteras

 • EQT hart tagit steg för att förenkla sin
  ägarstruktur som ett led i den pågående strategiska
  processen för att stärka balansräkningen.
 • Atlas Copco spin-off Epiroc
 • Prorata nyemission SAAB
 • Ökade i Electrolux
 • Investor stödjer ABBs avyttring av Power Grid
 • Förvärv två nya dotterbolag PIAB och Sanova – levererar enligt plan
 • Aleris under omstrukturering
 • Mölnlycke – samtliga större geografiska marknader visade tillväxt
 • Permobil omsättningen sjönk och kraftiga kostnadsbesparingar genomfördes

Noterade bolag

Atlas Copco, ABB, SEB, AstraZeneca, SOBI, Epiroc, Ericsson, Wärtsilä,Nasdaq, Saab, Electrolux, Husqvarna 

Hela VD-ordet

Kära medaktieägare,
Under 2018, som var ett volatilt och tufft år för många
aktiemarknader, var vårt justerade substansvärde nästan
oförändrat med en nedgång om endast 1 procent, inklusive
återlagd utdelning. En eloge till våra företag då många av
dem ökade vinsterna och genererade starkt kassaflöde.
Detta motverkades dock av att marknadsmultiplarna föll
avsevärt under den senare delen av året då osäkerheten om
den globala konjunkturen ökade
. I den här utmanande miljön
uppgick vår totalavkastning till 4 procent, 8 procentenheter
bättre än den svenska aktiemarknaden (SIXRX
avkastningsindex -4 procent).

Under 2018 tog våra företag liksom Investor flera viktiga
steg som vi bedömer kommer att skapa långsiktigt värde:
Strukturåtgärder: Atlas Copco genomförde
framgångsrikt sin uppdelning och Epiroc blev vår
tolfte noterade kärninvestering. ABB aviserade
avyttringen av Power Grids och Sobi diversifierade
sin verksamhet genom två betydande förvärv.
Aleris ingick avtal om att avyttra verksamheten
inom Care, vilket stärker företagets balansräkning.
Attraktiva investeringar: Vi köpte ytterligare aktier
i Ericsson och Electrolux och deltog i Saabs
nyemission. Patricia Industries förvärvade två nya
dotterföretag, Piab och Sarnova, som båda har
utvecklats väl sedan förvärven.
Flexibilitet: Många av våra företag fortsatte arbetet
med att öka flexibiliteten och förbereda sig för
potentiellt tuffare tider
. Investor emitterade en 12-
årig obligation om 500 MEUR till attraktiva villkor,
vilket stärker vår finansiella flexibilitet.

Starkt kassaflöde ger strategisk flexibilitet:
Trots betydande investeringar under året är vår
balansräkning och likviditet fortsatt stark tack vare
goda kassaflöden från Noterade Kärninvesteringar
och Patricia Industries. Vår styrelse föreslår en
utdelning om 13 kronor per aktie, en ökning om 8
procent från föregående år.

Noterade Kärninvesteringar
Totalavkastningen för Noterade Kärninvesteringar uppgick
till -2 procent under 2018, varav -15 procent under det fjärde
kvartalet.

I december aviserade ABB avyttringen av majoriteten i
divisionen Power Grids och en förenkling av företagets
organisation.
Vi stödjer avyttringen fullt ut då vi anser att den
är industriellt logisk, sker vid rätt tidpunkt och ger ABB
möjlighet att fokusera på sina automations- och
elektrifieringsverksamheter. Vi anser också att en förenklad
organisation och decentralisering är viktigt för att ytterligare
förbättra ABB:s utveckling.

Under kvartalet ökade vi vår andel av kapitalet i Electrolux
med nästan 1 procentenhet genom nettoköp om cirka 0,5
Mdr kronor, motsvarande 185 kronor per aktie.
Vi
investerade även 1,8 Mdr kronor i Saabs nyemission, som
stärker företagets balansräkning och dess möjligheter att
vinna nya strategiska order.

Patricia Industries
Baserat på bedömda marknadsvärden ökade värdet på
Patricia Industries, exklusive kassan, med 1 procent under. Under det fjärde kvartalet minskade värdet med 3 procent, negativt påverkat av multipelkontraktion. Under det fjärde kvartalet uppgick omsättningstillväxten (pro
forma) för de större dotterföretagen till 16 procent, varav
5 procent organiskt i konstant valuta. EBITA ökade med 18
procent justerat för Aleris, vars resultat för närvarande
påverkas av en betydande omstrukturering
. Distribution till
Patricia Industries uppgick till 2,8 Mdr kronor, inklusive den
första från BraunAbility om 138 MUSD.
Mölnlyckes omsättning ökade med 6 procent organiskt i
konstant valuta under kvartalet. Samtliga större geografiska
marknader visade god tillväxt. Lönsamheten påverkades av
ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader samt
negativa valutakurseffekter.
Mölnlycke distribuerade 100
MEUR till Patricia Industries.
Permobils organiska omsättning sjönk något, samtidigt som
lönsamheten förbättrades kraftigt tack vare
kostnadsbesparingar. Permobil distribuerade 581 Mkr till
Patricia Industries.
Laborie rapporterade stabil organisk omsättningstillväxt i
konstant valuta, med fortsatt god lönsamhet. 2018 blev ett år
av transformation för företaget i och med det betydande
förvärvet av Cogentix Medical och omstruktureringen av den
europeiska verksamheten. Med dessa initiativ har Laborie
en än starkare plattform för att ytterligare kunna forsätta att
utveckla verksamheten de kommande åren.
Våra nya dotterföretag Piab och Sarnova utvecklades
fortsatt väl, med organisk omsättningstillväxt om 5 procent i
konstant valuta. Lönsamheten var fortsatt stark.
Aleris slutförde avyttringen av Careverksamheten efter
kvartalets utgång. Företaget genomgår för närvarande en
omfattande omstrukturering med fullt fokus på att förbättra
verksamheten inom Healthcare.

EQT
Under 2018 ökade värdet på våra investeringar i EQT med
25 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet till Investor
uppgick till 0,2 Mdr kronor. Under det fjärde kvartalet
uppgick värdeökningen till 14 procent i konstant valuta,
positivt påverkad av de steg EQT AB tagit för att förenkla sin
ägarstruktur som ett led i den pågående strategiska
processen för att stärka balansräkningen.

2019 och framåt
Vi verkar i en tid som kännetecknas av omfattande
osäkerhet och mycket hög förändringstakt.
För att kunna
generera uthållig lönsam tillväxt och anpassa sig till denna
omvärld är det avgörande att företag har tydliga värderingar,
väl definierade strategier och aldrig kompromissar om
nödvändiga investeringar i forskning och utveckling samt
kompetensutveckling.
I detta sammanhang är det viktigt att ha ett tydligt och väl
definierat syfte. Investors syfte: “Vi skapar värde för
människor och samhället i stort genom att bygga starka och
hållbara företag”, speglar vår roll som engagerad ägare med
ambitionen att bygga och utveckla företag som är “best-inclass”. Jag är övertygad om att våra företag liksom Investor
är väl positionerade för att fånga attraktiva möjligheter
oavsett marknadssituation.

Vi kommer att fortsätta att arbeta hårt för att realisera dessa
möjligheter. Våra operativa prioriteringar: att öka
substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och betala
en stadigt stigande utdelning, ligger fast. Det är så vi skapar
värde för er, kära medaktieägare.

LÄNK TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Kommentera

Tema av Anders Norén