Finansiella rapporter, Industrivärden

Q4 18 INDU | Orosmomenten kvarstår, 2019 ett mer osäkert läge

Makrosignaler

  • Osäkerheten tilltog under fjärde kvartalet och tillväxttakten mattades av
  • Under 2018 ökade tillväxttakten i USA medan den minskade i Europa och stora delar av Asien
  • Tilltagande geopolitiska spänningar, ökad protektionism
  • Oro för konjunkturavmattning, stigande räntor och minskade finansiella stimulanser

Under 2018 minskade substansvärdet med 11,1 miljarder
kronor, eller med -9 procent inklusive återinvesterad utdelning, jämfört med -4 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Helena Stjernholm, VD industrivärden

Sektorer och bolag som kommenteras

  • Försäljning drygt hälften av innehavet i SSAB
  • Försäljning en fjärdedel av ICA
  • Investering i Sandvik
  • Investering i Volvo
  • Investering i Handelsbanken

Börsnoterade innehav

Essity, Handelsbanken, ICA-Gruppen, Sandvik, SCA, Skanska, Ericsson, SSAB, Volvo

Genom en minskad belåning har vi även ökat vår flexibilitet
i ett osäkrare konjunkturläge. Med bas i en god finansiell position föreslår styrelsen en utdelning om 5,75 kronor per aktie motsvarande en utdelningsökning om 5 procent.

Helena STjernholm, VD industrivärden

VD-ordet

OMVÄRLDSFAKTORER
Den underliggande konjunkturen utvecklades väl under de
första nio månaderna 2018, men under det fjärde kvartalet
tilltog osäkerheten och tillväxttakten mattades av. För helåret ökade tillväxttakten i USA, medan den minskade i
Europa och stora delar av Asien. Under 2018 har vi kunnat
se tilltagande geopolitiska spänningar, ökad protektionism
samt oro för en konjunkturavmattning, stigande räntor och
minskade finansiella stimulanser. Sammantaget har detta
haft en dämpande effekt på aktiemarknaden som hade en
mycket negativ utveckling under det fjärde kvartalet. Under
innevarande år har aktiemarknaden haft en positiv utveckling. De underliggande orosmomenten kvarstår dock, varför
vi inleder 2019 i ett mer osäkert läge.

INNEHAVSBOLAGEN
Våra innehavsbolag arbetar vidare med att effektivisera och
kontinuerligt anpassa sina verksamheter till marknadernas
krav. Volvo och Sandvik uppvisar en fin finansiell utveckling
efter några år av omfattande förändringsarbete. Bolagen har
även stärkt sina balansräkningar och ökat sin finansiella
flexibilitet. Handelsbanken fortsätter att utveckla en framgångsrik affärsmodell med bas i ett starkt kundfokus och decentraliserat beslutsfattande. Rekrytering av en ny vd pågår
då nuvarande vd:n går i pension hösten 2019. Essity möter
bland annat ökade råvarupriser genom ett målmedvetet effektiviseringsarbete. SCA och SSAB har specialiserat sig på
valda produktsegment och arbetar kontinuerligt med sina
kostnader. Ericsson och Skanska har under året fortsatt sitt
arbete med att fokusera sina respektive verksamheter och
förbättra lönsamheten. Även om arbete återstår så har flera
viktiga steg tagits i rätt riktning.

INDUSTRIVÄRDENS UTVECKLING
Under 2018 minskade substansvärdet med 11,1 miljarder
kronor, eller med -9 procent inklusive återinvesterad utdelning, jämfört med -4 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX). Samtidigt uppgick A- och C-aktiens totalavkastning till -11 respektive -9 procent. Aktieportföljens relativt stora exponering mot konjunkturkänsliga bolag har påverkat utvecklingen under året. Ur ett lite
längre tidsperspektiv är det dock glädjande att konstatera
att vi, med bas i den utvecklade strategi som presenterades i
februari 2016, kunnat generera en konkurrenskraftig totalavkastning den senaste treårsperioden. Under denna tidsperiod har C-aktien givit en genomsnittlig totalavkastning som överstiger totalavkastningsindex med 6 procentenheter
årligen.
Under 2018 genomförde vi ett flertal investeringsaktiviteter som ytterligare stärkt vår förmåga att generera en god framtida värdetillväxt. I april avyttrade vi drygt hälften av vårt aktieinnehav i SSAB för 3,1 miljarder kronor, vilket blev
en god affär där vi kunde realisera en del av värdeökningen i
vårt SSAB-innehav. I november avyttrade vi dessutom en
dryg fjärdedel av innehavet i ICA Gruppen till ICA-handlarnas Förbund för 1,7 miljarder kronor. Genom att förvärva en
säljoption av samma motpart möjliggjordes även en full
avyttring av vårt kvarvarande innehav i maj 2019. Transaktionerna säkerställer en årlig totalavkastning under innehavstiden om 22 procent, vilket gör ICA Gruppen till en
mycket god investering. Utöver dessa avyttringar om cirka
4,8 miljarder kronor så har vi genomfört investeringar om
totalt 1,8 miljarder kronor. Köpen avser Sandvik, Volvo och
Handelsbanken, bolag som vi känner väl och där vi ser en
tydlig värdepotential. Sammantaget har vi realiserat upparbetade värden och lagt grunden för framtida värdetillväxt.
Genom en minskad belåning har vi även ökat vår flexibilitet
i ett osäkrare konjunkturläge. Med bas i en god finansiell position föreslår styrelsen en utdelning om 5,75 kronor per aktie motsvarande en utdelningsökning om 5 procent.
Stockholm den 8 februari 2019
Helena Stjernholm
Verkställande direktör

LÄNK TILL HELA DELÅRSRAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén