Finansiella rapporter, Latour

Q4 17 LATO | Verksamheterna står stadigare än någonsin

Makrosignaler

  • “Den fina avslutningen ger oss vårt bästa helårsresultat hittills”
  • Stark konjunktur i Norden och Västeuropa
  • Kapacitetsproblem inom byggbranschen leder till förseningar
  • Fortsatt optimism på utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien
  • Nordamerika känns fortfarande mer osäkert
  • God finansiell ställning ger utrymme för investeringar

Med vår tillväxt och stabila resultatutveckling i ryggen är vi likt tidigare trygga i att agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 3 miljarder kronor”, kommenterar Jan Svensson VD och koncernchef Latour

Sektorer och bolag som kommenteras

  • Industrirörelsen

Börsnoterade innehav

Alimak Group,Fagerhult, Assa Abloy,Loomis, HMS Network,Nederman, Nobia,Securitas, Sweco,Tomra, Troax

HELA VD-ORDET | UTDRAG FRÅN DELÅRSRAPPORT

VD-ord

“Den helägda industrirörelsen har utvecklats mycket bra under året och även under det fjärde kvartalet. Vi kan redovisa en organisk tillväxt i orderingången under fjärde kvartalet med 4 procent och i faktureringen med 8 procent. Den totala tillväxten under 2017 inklusive förvärv och valutaeffekter uppgick till 11 procent i orderingång och 16 procent i fakturering. Orderstocken uppgick vid utgången av året till 1 183 (1 023) Mkr, 16 procent över föregående år. Under året har vi successivt mött tuffare jämförelsetal men trots det lyckas vi fortsätta växa organiskt.  I  absoluta  tal kan vi återigen redovisa det bästa  kvartalet  någonsin  med ett rörelseresultat som uppgår till 321 (272) Mkr vilket  ger en rörelsemarginal på 12,1 (11,9) procent. Den fina avslutningen ger oss också vårt bästa  helårsresultat hittills  på 1 181 (1 052) Mkr.

Vi fortsätter som tidigare att konsekvent  satsa resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro. Vi upplever fortfarande att det är en stark konjunktur i de marknader där vi huvudsakligen är representerade, dvs främst i Norden och övriga Västeuropa. Samtidigt hålls tillväxten tillbaka något av att vi  fortfarande  upplever  att det är kapacitetsproblem inom byggbranschen, vilket leder till förseningar. I vår industrirörelse är det främst Swegon som drabbas av detta. Utanför Europa ser vi med fortsatt optimism på utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien, även om industrirörelsen ännu inte har så betydande andel där. Nord-Lock fortsätter under 2017 sin fina tillväxtresa i Asien med en organisk tillväxt på över 20 procent. Nordamerika känns fortfarande mer osäkert, dock inte för Nord-Lock som växer med 19 procent under året.

Under fjärde kvartalet har tre mindre förvärv genomförts i industrirörelsen, samtliga till bolag inom Latour Industries. Läs mer om våra förvärv och avyttringar på sidan 4 i rapporten. Sammantaget innebär det att transaktioner gjorda under 2017 ger en tillväxt för industrirörelsen på cirka 8 procent på årsbasis.

Med vår tillväxt och stabila resultatutveckling i ryggen är vi likt tidigare trygga i att agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 3 miljarder kronor.

De av våra börsnoterade innehav som har rapporterat hittills, har överlag lämnat bra och stabila rapporter för fjärde kvartalet och den fina utvecklingen under  helåret 2017 gör att mottagna utdelningar våren 2018 ökar med cirka 17 procent.

Börsportföljens värde har under året ökat med 11,9 procent justerat för utdelningar och  nettoinvesteringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 9,5 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 11,6 procent justerat för utdelning till 95 kronor per aktie.

Det är återigen glädjande att kunna avrunda ett år och kunna konstatera att våra verksamheter står starkare än någonsin. Sammantaget kan vi konstatera att rörelse­ resultaten fortsätter att växa trots betydande satsningar som belastar resultaten. Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 12,5 procent till 2,25 (2,00) SEK per aktie.”

Jan Svensson Verkställande direktör och koncernchef

LÄNK TILL DELÅRSRAPPORT

Kommentera

Tema av Anders Norén