Finansiella rapporter, Latour

Q3 18 LATO | Konjunkturen fortsatt stark

Makrosignaler

  • Konjunkturen har varit fortsatt stark under Q3
  • Ett antal marknader uppvisar tveksamhet och något lägre aktivitet främst gäller detta Storbritannien, Tyskland, Mellanöstern och Kina.
  • Även i Nordamerika finns tecken på en viss avmattning
  • Latour förbereder sina verksamheter för att hantera en eventuellt vikande konjunktur

Våra konsekventa satsningar inom produktutveckling, försäljning och
marknadsföring i bolagen fortsätter därmed ge god
utdelning”kommenterar VD Jan Svensson den 6 november 2018.

Sektorer och bolag som kommenteras

  • Helägda industrirörelsen
  • Börsnoterade innehav har lämnat bra eller mycket bra rapporter

Börsnoterade innehav

Alimak Group,Fagerhult, Assa Abloy,Loomis, HMS Network,Nederman, Nobia,Securitas, Sweco,Tomra, Troax

HELA VD-ORDET | UTDRAG FRÅN DELÅRSRAPPORT

VD-ord
”När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att
samtliga affärsområden i vår helägda industrirörelse
fortsätter växa, en tillväxt som sker både via förvärv och
organiskt. Såväl orderingång som fakturering växer med 21
procent under kvartalet. Rensat för förvärv och
valutaeffekter är tillväxten nästan 10 procent i orderingång
och drygt 10 procent i fakturering. Våra konsekventa
satsningar inom produktutveckling, försäljning och
marknadsföring i bolagen fortsätter därmed ge god
utdelning.
Vid utgången av kvartalet uppgick orderstocken
till 1 545 (1 234) Mkr och överstiger således föregående års
nivå med 25 procent. Industrirörelsens starka tillväxt
innebär att rörelseresultatet i absoluta tal återigen uppnår
en rekordnivå och vi redovisar det bästa kvartalet någonsin i
absoluta tal med ett rörelseresultat uppgående till 399 (310)
Mkr och med en rörelsemarginal på 14,0 (13,1) procent. Den
senaste 12-månadersperioden har vi överträffat samtliga
finansiella mål.
Tillväxten var 18 procent, rörelsemarginalen
12,6 procent och avkastningen på operativt kapital var 15,8
procent. Industrirörelsen omsätter nu över 11 miljarder på
årsbasis.
Konjunkturen har varit fortsatt stark även under tredje
kvartalet, men vi upplever att det finns ett antal marknader
som uppvisar en viss tveksamhet och något lägre aktivitet än
tidigare, främst gäller detta Storbritannien, Tyskland,
Mellanöstern och Kina. Även i Nordamerika finns tecken på
en viss avmattning.
Trots tecken på avmattning har vår
helägda industrirörelse fortsatt att visa bra tillväxt, till
exempel Nord-Lock i Asien som även detta kvartal har
mycket stark organisk tillväxt på 24 procent och vårt största
affärsområde Swegon växer organiskt med nära 13 procent.
Även om avmattningen inte haft någon stor effekt på våra
verksamheter under tredje kvartalet, förbereder vi nu våra
verksamheter för att hantera en eventuellt vikande
konjunktur.

Vi bedömer att vår stabila resultatutveckling gör att vi
fortsatt kan bygga vår verksamhet för framtiden, även i det
fall det skulle bli ett mera osäkert konjunkturläge. Vi
fortsätter med oförminskad styrka att söka efter lämpliga
förvärv till gruppen och under kvartalet genomfördes två
förvärv till industrirörelsen. Dels svenska Hellberg Safety AB
till Hultafors Group, dels tyska Zent-Frenger GmbH till
Swegon. Läs mer om våra förvärv under 2018 på sidan 4,
vilka tillsammans bidrar med drygt 700 Mkr i omsättning på
årsbasis.
Värdeutvecklingen på börsen har fortsatt positivt under
tredje kvartalet och vår börsportföljs värde har under 9-
månadersperioden ökat med 15,5 procent justerat för
utdelningar och nettoinvesteringar, vilket kan jämföras med
indexet SIXRX som ökade med 11,3 procent. Substansvärdet i
Latour ökade under samma period med 17,0 procent justerat
för utdelning till 108 kronor per aktie.
Flertalet av våra börsnoterade innehav har nu
rapporterat. Överlag har de lämnat bra eller mycket bra
rapporter, men som för många andra bolag med ett mycket
blandat mottagande.
Börsens kortsiktiga rörelser påverkar
naturligtvis inte vår inställning till bolagen och inte heller
vår långsiktiga hållning som innebär att vi skall medverka
till att bygga starka, sunda och lönsamma bolag som
genererar aktieägarvärde på lång sikt.”
Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

LÄNK TILL DELÅRSRAPPORT

Kommentera

Tema av Anders Norén