Finansiella rapporter, Kinnevik

Q3 18 KINV | Hög aktivitet

Makrosignaler

 • Transformativa händelser i Kinneviks bolag
 • Hög aktivitet i den onoterade portföljen
 • Den höga aktiviteten ska ses i perspektiv av en relativt dämpad investeringstakt under åren före

I början på 2018 meddelade vi intentionen att öka aktiviteten i vår onoterade portfölj. Och enbart under det tredje kvartalet har vi adderat sex nya företag”, kommenterar Georgi Ganev, Kinneviks vd den 25 oktober 2018.

Sektorer och bolag som kommenteras

 • Utdelning av aktier i MTG i syfte att underlätta EU-kommissionens godkännande av fusionen mellan Tele2 och Comhem
 • Millicom kommer att förvärva Cable Onda i Panama, stärker positionen i Centralamerika och inom B2B
 • Investering i GoEuro – onoterad onlinebaserad resesökmotor
 • Tre investeringar inom FinTech: Monese – mobilappsbaserad bank i Storbritannien, Deposit Solutions – en öppen plattform som möjliggör för banker att erbjuda sparprodukter från externa parter, Bread som “white-label” betallösbingar till e-handlare i USA.
 • Två investeringar i Norden: Karma och Kolonial.no
 • Westwing som Kinnevik investerade i första gången 2011 noterades på Frankfurtbörsen
 • Zalando om den reviderade finansiella prognosen för 2018.
 • E-handel, TMT, Finansiella tjänster och hälsovård

Börsnoterade innehav

Zalando, Millicom, Tele2, Qliro,

HELA VD-KOMMENTAREN | UTDRAG FRÅN DELÅRSRAPPORT

Kära aktieägare,

Det tredje kvartalet har präglats av hög aktivitet i alla delar av vår portfölj. Våra telekombolag genomför trans- formatoriska förvärv och vår investeringsaktivitet har varit hög i takt med att vi fortsätter att exekvera på vår stra- tegi att accelerera den privata portföljen. Vår finansiella ställning har tyngts av att Zalandos aktiekurs utvecklats svagare än förväntat, men vi är fortsatt övertygade om bolagets långsiktiga strategi och potential.

TRANSFORMATIVA HÄNDELSER I VÅRA BOLAG

I augusti delade vi ut Kinneviks aktier i MTG till våra aktieä- gare i syfte att underlätta EU-kommissionens godkännande av fusionen mellan Tele2 och Com Hem. De bägge bolagens aktieägare gav sitt godkännande till fusionen under mitten av september, och i och med regulatoriskt godkännande  i början på oktober kan nu transaktionen slutföras. De två bolagen kommer formellt att slås samman den 5 november, vilket skapar en ledande leverantör av uppkopplade tjänster i Östersjöregionen. Det nya bolaget kommer att ge sina kunder ökade valmöjligheter genom att erbjuda en komplett portfölj av integrerade tjänster. Tele2 fortsätter att leverera starka resultat och i anslutning till kvartalsrapporten för det tredje kvartalet så justerade bolaget än en gång upp sin prognos för helåret.

Millicom kommer att förvärva Cable Onda, den ledande leverantören av bredband, betal-TV, fast telefoni och B2B- telekomtjänster i Panama, helt i linje med bolagets strategi att accelerera utvecklingen av höghastighetsnätverk. Panama är en viktig knutpunkt i regionen och förvärvet kompletterar Millicoms fotavtryck i Centralamerika, vilket markant förbättrar bolagets B2B-erbjudande i regionen.

HÖG AKTIVITET I DEN ONOTERADE PORTFÖLJEN

Vi har adderat sex nya bolag till vår privata portfölj under det tredje kvartalet och nio bolag under årets tre första kvartal.

Vi investerade 443 Mkr i GoEuro, en ledande onlinebase- rad resesökmotor som aggregerar de huvudsakliga trans- portmedlen i Europa. Transportbokning är en fragmenterad marknad som till stor del utgår från icke-mobila system, något som innebär en stor möjlighet för GoEuro. Vi är också glada över att investera tillsammans med Temasek, ett globalt in- vestmentbolag med högkvarter i Singapore, som delar vår filosofi om aktivt långsiktigt ägarskap.

Inom finansiella tjänster har vi adderat tre bolag till portföl- jen: Monese, den första helt mobilappsbaserade banken i Storbritannien; Deposit Solutions, en öppen platform som möjliggör för banker att erbjuda sparprodukter från ex- terna parter; samt Bread som agerar i gränslandet mellan finansiella tjänster och e-handel, och erbjuder en ’white- label’-betallösning till e-handlare i USA. Det som förenar dessa bolag är att de alla är digitala utmanare som hittat innovativa, digitala kunderbjuanden, vilket innebär fler och bättre valmöjligheter för kunden.

I Norden har vi investerat i Karma och Kolonial. Kolonial.no är den ledande e-handelsaktören i Norge inom livsmedel, och vi har imponerats av grundarna och vad de har lyckats åstadkomma på relativt kort tid. Ett bolag som agerar i en annan del av matsektorn är Karma, vars affärsidé är att minska mängden matavfall genom att erbjuda konsumenter att köpa osåld mat från lokala matbutiker och restauranger till rabatterade priser genom deras app. Vi finner Karmas värdeerbjudande attraktivt såväl ur ett finansiellt som ett samhällsperspektiv.

Westwing, en av våra e-handelsaktörer inom möbler och heminredning, noterades på Frankfurtbörsen i början av oktober. Vi har varit investerade i bolaget sedan 2011 och stöttade noteringen av ett bolag som har en stark affärsmodell och positivt finansiellt momentum.

RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET

Zalando reviderade sin finansiella prognos för 2018, efter att den utdragna och ovanligt varma sommarperioden tillsam- mans med en försenad övergång till höst/vintersäsongen satt tryck på försäljningstillväxt och justerad EBIT. Detta reflekterar inte Zalandos ambitioner och vi är fortsatt trygga i bolagets förmåga att leverera på sin långsiktiga strategiska plan.

Kinneviks substansvärde minskade med 18% till 79 Mdkr, eller 286 kronor per aktie, drivet av tappet i Zalandos aktiekurs och av distributionen av MTG som innebar en värdeöverföring om 4,2 Mdkr till våra aktieägare. Värdet av våra onoterade innehav ökade under kvartalet till 13,7 Mdkr, drivet av net- toinvesteringar om 1,2 Mdkr. Den 24 oktober hade Kinneviks substansvärde minskat till 78 Mdkr eller 283 kronor per aktie. Kinnevik slutade kvartalet med en nettoskuld om 4,1 Mdkr, vilket motsvarar en belåningsgrad om 5%. Under det fjärde kvartalet förväntas Kinnevik erhålla 1,3 Mdkr till följd av fu- sionen mellan Tele2 och Com Hem samt runt 0,4 Mdkr när Millicom betalar ut den andra delen av sin årliga utdelning.

AVSLUTANDE KOMMENTAR

Jag är glad över att fusionen mellan Tele2 och Com Hem nu kan slutföras, en transaktion som är ett tydligt bevis på hur vi driver aktivt ägarskap i våra bolag i syfte att skapa värde. Den höga aktiviteten i vår privata portfölj sedan början av året ska ses i perspektiv av en relativt dämpad investeringstakt under åren före. Jag förväntar mig att aktiviteten fortsätter att vara hög, även om antalet nya investeringar kommer att minska i takt med att vi fokuserar mer på att arbeta tillsammans med våra bolag för att säkerställa att de är väl positionerade att exekvera på sina respektive strategier. Alla bolag leds av visionära grundare samt högklassiga ledningsgrupper, och vi ser fram emot att fördjupa partnerskapen!

Georgi Ganev

Verkställande direktör


LÄNK TILL DELÅRSRAPPORT

Kommentera

Tema av Anders Norén