Finansiella rapporter, Investor

Q3 18 INVE | Flexibilitet och konkurrenskraft viktigt i alla lägen

Makrosignaler

 • Flexibilitet och konkurrenskraft viktigt i alla lägen
 • En period med gynnsam makroekonomisk utveckling
 • Vissa ledande indikatorer signalerar att vi kan stå inför en avmattning i efterfrågan

Det är därför viktigt att våra företag
är flexibla i att kunna hantera olika efterfrågelägen, samtidigt
som de bibehåller fokus på attraktiva långsiktiga möjligheter”, kommentarar Johan Forssell, VD Investor

Bolag som kommenteras

 • Boeing order påverkar Saab positivt i egenskap av partner till Boeing
 • Atlas Copcos förvärvade Brooks Automations kryogeniska verksamhet, stärker erbjudandet inom affärsområdet Vakuumteknik
 • Ericsson erhöll en viktigt 5 G order
 • Husqvarna aviserade ytterligare ökat fokus på sina kärnvarumärken samtidigt som man tar krafttag för att hantera divisionen Consumer Brands som inte utvecklas enligt förväntningarna
 • Nasdaq presenterade ett bud på det svenska fintechbolaget Cinnober
 • Wärtsilä omorganiserar sin verksamhet för att mer effektivt kunna bearbeta sina två slutmarknader, energi och marin.
 • Vinsttillväxt inom Patricia Industries
 • Stödjer EQT‘s beslut om att utvärdera möjligheter att stärka sin balansräkning

Börsnoterade innehav

Atlas Copco, ABB, SEB, AstraZeneca, SOBI, Epiroc, Ericsson, Wärtsilä, Nasdaq, Saab, Electrolux, Husqvarna

HELA VD-ORDET | UTDRAG UR DELÅRSRAPPORT

Kära medaktieägare,
Under det tredje kvartalet ökade vårt justerade
substansvärde med 7 procent, medan vår totalavkastning
uppgick till 13 procent. SIXRX avkastningsindex steg med 7
procent.
Flexiblilitet och konkurrenskraft viktigt i alla lägen
Efter en period med gynnsam makroekonomisk utveckling
signalerar nu vissa ledande indikatorer att vi kan stå inför en
avmattning i efterfrågan. Det är därför viktigt att våra företag
är flexibla i att kunna hantera olika efterfrågelägen, samtidigt
som de bibehåller fokus på attraktiva långsiktiga möjligheter.
Viktiga aktiviteter inom Noterade Kärninvesteringar
Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning
om 9 procent, vilket överträffade Stockholmsbörsen.
Aktiviteten inom bolagen var fortsatt hög. Det amerikanska
flygvapnet tilldelade Boeing en order om 9,2 Mdr dollar för
utvecklingen av skolflygplanet T-X. Detta kommer att
påverka Saab positivt i egenskap av partner till Boeing. Atlas
Copco förvärvade Brooks Automations kryogeniska
verksamhet, vilket stärker erbjudandet inom affärsområdet
Vakuumteknik. Ericsson erhöll en viktig 5G-order.
Husqvarna aviserade ytterligare ökat fokus på sina
kärnvarumärken samtidigt som man tar krafttag för att
hantera divisionen Consumer Brands som inte utvecklas
enligt förväntningarna. Nasdaq presenterade ett bud på det
svenska fintechbolaget Cinnober för att stärka sin position
som en av de främsta leverantörerna av teknologi för
marknadsinfrastruktur. Wärtsilä omorganiserar sin
verksamhet för att mer effektivt kunna bearbeta sina två
slutmarknader, energi och marin.
Vinsttillväxt inom Patricia Industries
Baserat på bedömda marknadsvärden ökade värdet på
Patricia Industries, exklusive kassan, med 2 procent under
kvartalet.
Den rapporterade omsättningstillväxten för de större
dotterföretagen (inklusive Piab och Sarnova pro forma)
uppgick till 14 procent, varav 3 procent organiskt i konstant
valuta. EBITA ökade med 13 procent.
Mölnlycke redovisade organisk tillväxt om 2 procent i
konstant valuta. Wound Care växte med 4 procent.
Tillväxtmarknaderna uppvisade den högsta tillväxten. Den
underliggande lönsamheten var i linje med föregående år.
Utrullningen av den nya produkten Mepilex® Border Flex
fortsätter med lanseringar i USA och Storbritannien under
kvartalet. Det initiala mottagandet har varit positivt.
Permobils organiska tillväxt uppgick till 1 procent i konstant
valuta. Lönsamheten sjönk dock, delvis förklarat av ökade
rörelsekostnader som bolaget vidtar åtgärder för att hantera.
Sarnova och Piab, våra två nya dotterföretag, växte båda
med 6 procent organiskt i konstant valuta. För Sarnova
ökade vinsten mer än omsättningen. Piab redovisade en
EBITA-marginal om 28 procent, påverkad av förvärv samt
ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader.
Labories organiska omsättningstillväxt om 15 procent var
fortsatt stark och integrationen av det nyligen förvärvade
Cogentix Medical fortlöper väl. Det är glädjande att se att
lönsamheten kommit tillbaka till mer normala nivåer.

Aleris organiska omsättningstillväxt uppgick till 1 procent i
konstant valuta. Lönsamheten förbättrades inom Care, men
sjönk inom Healthcare jämfört med föregående år.
Efter kvartalets utgång kommunicerade Aleris avyttringen av
Careverksamheten som erbjuder högkvalitativa tjänster och
har hög brukarnöjdhet. Vi bedömer att köparen Ambea, med
fullt fokus på omsorg, kommer att bli ett nytt bra hem för
Aleris Care. Efter avyttringen kommer Aleris att bli en
renodlad leverantör av sjukvårdstjänster. För att uthålligt
förbättra verksamheten kommer fokus att vara på att vända
utvecklingen inom Healthcare Sweden, utveckla den digitala
plattformen Doktor24 samt på att anpassa sig till och
hantera de nya kontrakt med lägre priser för radiologitjänster
som träder ikraft i Stockholm under det första kvartalet 2019.
Vid slutförandet av transaktionen beräknar Aleris att
reducera sin nettoskuld med cirka 2,65 Mdr kronor.
Vi stödjer EQT:s beslut att utvärdera möjligheter
Den rapporterade värdeförändringen på våra investeringar i
EQT uppgick till -2 procent i konstant valuta. Justerat för en
betydande värdeminskning för det noterade kinesiska
innehavet LBX under kvartalet ökade värdet på våra
investeringar något i konstant valuta. Nettokassaflödet till
Investor uppgick till 0,3 Mdr kronor.
I september tillkännagav EQT att bolaget beslutat sig för att
utvärdera olika möjligheter att stärka sin balansräkning. Vi
stödjer detta beslut.
Fortsatt god finansiell flexibilitet
Vår balansräkning är fortsatt stark, med en nettoskuldsättningsgrad i den lägre delen av vårt målintervall om 5-10
procent över en konjunkturcykel. I kvartalet emitterade
Investor en 12-årig obligation om 500 MEUR till en fast ränta
om 1,52 procent, samtidigt som delar av obligationen med
förfall 2021 återköptes. Sammantaget ökar detta den
finansiella flexibiliteten och förlänger förfalloprofilen.
Stabil plattform för långsiktigt värdeskapande
Vi fortsätter att fokusera på att bidra till stark operationell
utveckling i våra företag. Våra strategiska prioriteringar att
öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och
betala en stadigt stigande utdelning står fast. Genom att
framgångsrikt verkställa denna strategi, fortsätta att
generera starkt kassaflöde och genom att bygga
framgångsrika, långsiktigt uthålliga företag, strävar vi efter
att skapa en attraktiv totalavkastning till er, kära
medaktieägare.

Johan Forssell, VD

LÄNK TILL DELÅRSRAPPORT

Kommentera

Tema av Anders Norén