Finansiella rapporter, Industrivärden

Q3 18 INDU | Tecken på att konjunkturtoppen är nådd

Makrosignaler

  • Underliggande marknadsklimat relativt gott
  • Under årets första nio månader har de större ekonomierna i världen fortsatt att utvecklats väl
  • Utvecklingen har varit särskilt stark i USA
  • I Europa har den ekonomiska aktiviteten mattats av något men efterfrågan fortsatt på god nivå
  • Tillväxtmarknaderna har ånyo hamnat i fokus eftersom flera tillväxtländer är sårbara för en stärkt dollar, stigande räntor och eventuella störningar i världshandeln
  • Kina pressas av handelshinder
  • En ökad risk för handelsrestriktioner och geopolitisk osäkerhet
  • Låga räntor och en global skuldsättning på rekordhög nivå

“Tecken på att konjunkturtoppen är nådd. Världsekonomin har
under lång tid understötts av låga räntor och andra finansiella stimulanser, vilket lett till en global skuldsättning på
rekordnivå, vilket i sin tur reser frågor om utvecklingen när
konjunkturen väl vänder. Den tilltagande osäkerheten har
tagit sig uttryck i en ökad volatilitet på börsen under 2018
jämfört med 2017″, kommenterar Helena Stjernholm VD-kommentaren.

Sektorer och bolag som kommenteras

  • Ericsson 5-G order om 3,5 miljarder SEK från den amerikanska operatören T-mobile, börjar skörda frukterna av en stark position inom femte generationens mobilsystem

Börsnoterade innehav

Essity, Handelsbanken, ICA-Gruppen, Sandvik, SCA, Skanska, Ericsson, SSAB, Volvo

HELA VD-KOMMENTAREN | UTDRAG UR DELÅRSRAPPORT

OMVÄRLDSFAKTORER
Under årets första nio månader har de större ekonomierna i
världen fortsatt att utvecklats väl. Utvecklingen har varit
särskilt stark i USA, där konsumentförtroendet varit högt,
företagen uppvisat god vinsttillväxt och aktiemarknaden
uppnått nya högstanivåer. I Europa har den ekonomiska aktiviteten mattats av något, men efterfrågan ligger fortsatt på
en god nivå. Tillväxtmarknaderna har ånyo hamnat i fokus
eftersom flera tillväxtländer är sårbara för en stärkt dollar,
stigande räntor och eventuella störningar i världshandeln.

Kina fortsätter sin finansiella och industriella reformering
samtidigt som ekonomin pressas av nya handelshinder från
USA. Även om det underliggande marknadsklimatet är relativt gott så finns det ett antal orosmoln såsom, tecken på att
konjunkturtoppen är nådd, en ökad risk för handelsrestriktioner och annan geopolitisk osäkerhet. Världsekonomin har
under lång tid understötts av låga räntor och andra finansiella stimulanser, vilket lett till en global skuldsättning på
rekordnivå, vilket i sin tur reser frågor om utvecklingen när
konjunkturen väl vänder. Den tilltagande osäkerheten har
tagit sig uttryck i en ökad volatilitet på börsen under 2018
jämfört med 2017.

INNEHAVSBOLAGEN
Våra innehavsbolag har överlag utvecklats väl under 2018.
Det är ett resultat av såväl bolagens egna arbete som en god
underliggande konjunktur. I våra tidigare delårsrapporter
under året har jag kommenterat ett urval av strategiska åtgärder och affärer i våra innehavsbolag. Det har handlat om
ett antal konkreta aktiviteter som illustrerar hur bolagen
målmedvetet arbetar med att förverkliga sina strategier. Ett
bra exempel under det tredje kvartalet är Ericssons 5G-order om 3,5 miljarder USD från den amerikanska operatören
T-mobile.
Det är glädjande att bolaget nu kan börja skörda
frukterna av en stark position inom femte generationens
mobilsystem.
Minst lika viktigt som de större strategiska åtgärderna är
det dagliga gnetet, det vill säga det kontinuerliga förbättringsarbetet och strävan att hela tiden bli bättre. För oss som
långsiktig aktiv ägare är det av avgörande betydelse att våra
innehavsbolag har en tydlig förmåga att kontinuerligt anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar och finna
nya affärsmöjligheter samt stärka sina positioner.

INDUSTRIVÄRDENS UTVECKLING
Substansvärdet uppgick den 30 september 2018 till 102,8
miljarder kronor eller 236 kronor per aktie. Det motsvarar
en substansvärdesökning under de första nio månaderna
med 9 procent om man inkluderar återinvesterad utdelning.
Vid periodens utgång var portföljvärdet 110,0 miljarder kronor och nettoskulden 7,2 miljarder kronor, motsvarande en
skuldsättningsgrad om 7 procent. Det innebär att skuldsättningsgraden minskat med 3 procentenheter sedan årsskiftet.
Under de första nio månaderna uppgick A-aktiens och C-aktiens totalavkastning till -1 respektive 0 procent, jämfört
med 11 procent för avkastningsindex (SIXRX). Skillnaden
mellan substansvärdets och aktiens utveckling återspeglar
en under året ökad substansvärderabatt.
Efter ett par år av mycket konkurrenskraftig avkastning
har Industrivärdenaktien haft en svagare utveckling under.

Även om aktien bör utvärderas ur ett längre tidsperspektiv så sporrar det oss i våra ansträngningar med att skapa långsiktigt konkurrenskraftigt aktieägarvärde.
Stockholm den 5 oktober 2018


Helena Stjernholm
Verkställande direktör

LÄNK TILL DELÅRSRAPPORT

Kommentera

Tema av Anders Norén