Finansiella rapporter, Investor

Q2 INVE | Vi har sett ett antal ledande indikatorer vända nedåt

Makrosignaler

  • Gynnsam konjunktur under första halvåret
  • “Vi har sett ett antal ledande indikatorer vända nedåt”
  • Teknologisk utveckling och stigande välstånd i många tillväxtländer ger möjligheter
  • Största riskerna protektionism och eskalerande handelskrig

När vi blickar framåt ser vi ett antal möjligheter,
inklusive teknologisk utveckling och stigande välstånd i
många tillväxtländer. De största riskerna består av
protektionism och eskalerande handelskrig”, kommenterar Johan Forssell, VD Investor

Sektorer och bolag som kommenteras

  • Sobi och Ericsson bidrog starkt till utvecklingen
  • Electrolux hade en negativ påverkan
  • Avknoppning Epiroc från Atlas Copco
  • Fokus på hälsovård

Börsnoterade innehav

Atlas Copco, ABB, SEB, AstraZeneca, SOBI, Epiroc, Ericsson, Wärtsilä, Nasdaq, Saab, Electrolux, Husqvarna

HELA VD-ORDET | UTDRAG UR DELÅRSRAPPORT

“Kära medaktieägare,
Under det andra kvartalet ökade vårt justerade
substansvärde till rekordnivån 394 Mdr kronor, en ökning om
5 procent justerat för utdelning, och vår totalavkastning
uppgick till 1 procent. SIXRX avkastningsindex ökade med
5 procent.
Sammantaget har konjunkturen varit gynnsam under det
första halvåret. Vi har dock sett ett antal ledande indikatorer
vända nedåt. När vi blickar framåt ser vi ett antal möjligheter,
inklusive teknologisk utveckling och stigande välstånd i
många tillväxtländer. De största riskerna består av
protektionism och eskalerande handelskrig.

Aktiviteten inom Investor och våra innehav var fortsatt hög.
Efter avknoppningen från Atlas Copco blev Epiroc en ny
noterad kärninvestering. Vi slutförde förvärven av två nya
dotterföretag, Piab och Sarnova, och vi fortsatte att investera
i nya EQT-fonder.
Totalt sett hade vi en god utveckling för EQT och
dotterföretagen inom Patricia Industries under kvartalet.
● Värdet på våra investeringar i EQT ökade med 9
procent i konstant valuta.
● Mölnlycke ökade sitt rörelseresultat med 10 procent.
● Vi slutförde förvärven av Piab och Sarnova, som
rapporterade organisk tillväxt om 10 procent respektive
8 procent i kvartalet.
● Inklusive Piab och Sarnova rapporterade våra större
dotterföretag en organisk omsättningstillväxt om 6
procent, medan rörelseresultatet ökade med 9 procent.
Exklusive Laborie, vars siffror för närvarande inte
reflekterar den underliggande utvecklingen, ökade
rörelseresultatet med 18 procent, drivet av en stark
operationell utveckling och en svagare krona.
Noterade Kärninvesteringar
Den kombinerade totalavkastningen för våra noterade
kärninvesteringar uppgick till 4 procent under kvartalet,
jämfört med 5 procent för börsen som helhet. Sobi och
Ericsson bidrog starkt till vår totalavkastning, medan
Electrolux hade en negativ påverkan.
Aktiviteten inom våra innehav var fortsatt hög. Epiroc blev
vår tolfte noterade kärninvestering efter en framgångsrik
avknoppning från Atlas Copco. Att utvärdera företagsstrukturer är en naturlig del i vårt strategiska ägararbete och
vi bedömer att avknoppningen kommer att vara klart
värdeskapande för både Atlas Copco och Epiroc över tid.

Patricia Industries
Mölnlycke rapporterade organisk tillväxt om 3 procent i
konstant valuta, huvudsakligen drivet av Wound Care och
tillväxtmarknader. Lönsamheten förbättrades och företaget
distribuerade 250 MEUR till Patricia Industries. Efter
kvartalets utgång förvärvade Mölnlycke det tyska företaget
SastoMed, vilket ytterligare stärker erbjudandet inom aktiv
sårvård.
Labories organiska tillväxt var stark, delvis förstärkt av
leverans av produkter som försenats från föregående
kvartal. Lönsamheten var fortsatt påverkad av betydande
omstruktureringskostnader och kostnader hänförliga till
förvärvet av Cogentix. Vi förväntar oss en mer normal
lönsamhetsnivå under det andra halvåret. Med en
omstrukturerad europeisk verksamhet och Cogentix produktportfölj ser vi god potential för framtida värdeskapande i Laborie.
BraunAbility rapporterade stark organisk tillväxt och
betydande lönsamhetsförbättring. Permobil växte samtliga
affärsområden och geografiska områden och vinsten ökade
snabbare än omsättningen.
Vårt nya dotterföretag Sarnova är klar marknadsledare inom
attraktiva nischer på den amerikanska sjukvårdsmarknaden. Vi ser god tillväxtpotential och ser fram emot att
arbeta med företaget för att bidra till dess fortsatta
utveckling. Under kvartalet uppgick den organiska tillväxten
till 8 procent. Vinsten växte snabbare än omsättningen.
Vi slutförde även förvärvet av Piab. Företaget levererar
premiumprodukter som är kritiska för kunderna i en attraktiv
marknadsnisch och vi ser betydande långsiktig tillväxtpotential, drivet av trenden mot ökad automatisering i många
branscher. Vi kommer att använda vårt breda nätverk och
vår industriella erfarenhet för att bidra till att driva lönsam
tillväxt i Piab. Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent
under kvartalet. EBITA-marginalen uppgick till 26 procent,
delvis påverkad av en förändrad produktmix och
redovisningsmässig lagerjustering hänförliga till två nyligen
genomförda förvärv.
Aleris resultat var något lägre än föregående år. Företaget
fokuserar på operationella förbättringar och
omstruktureringsåtgärder för att uthålligt förbättra
verksamheten.
EQT
EQT genomförde flera avyttringar och ett antal investeringar
inom nyligen startade fonder, inklusive de första inom EQT
VIII. Värdet på våra investeringar i EQT ökade med 9
procent i konstant valuta. Nettokassaflödet till Investor
uppgick till -0,7 Mdr kronor på grund av betalning för ett
antal investeringar, samtidigt som likvider från flera
avyttringar ännu inte distribuerats.
Fokus på operationell utveckling i närtid
Under det första halvåret 2018 har vi stärkt vårt ägande i
Ericsson och adderat två nya dotterföretag för totalt 11 Mdr
kronor. Vi har också betalat cirka 6 Mdr kronor i utdelning,
med cirka 3 Mdr kvar att betala i november. Samtidigt har
vårt kassaflöde varit starkt, inklusive 2,6 Mdr kronor i
distribution från Mölnlycke, 1,7 Mdr kronor från obligatorisk
inlösen i Atlas Copco och 7,5 Mdr kronor i mottagna
utdelningar från våra noterade kärninvesteringar. Till följd av
detta är vår balansräkning fortsatt stark. Vår nettoskuldsättningsgrad uppgår till något mer än 5 procent, i den lägre
delen av vårt målintervall om 5-10 procent.
I närtid kommer vi att fokusera på att bidra till att våra
företag utvecklas väl operationellt. På längre sikt ligger vår
strategiska inriktning fast och vårt kassaflöde kommer att ge
oss möjlighet att investera i attraktiva möjligheter och
generera en stadigt stigande utdelning.
Jag är övertygad om
att denna plattform ger oss goda möjligheter att generera en
attraktiv långsiktig totalavkastning till er, kära
medaktieägare.”

Johan Forssell, VD

LÄNK TILL DELÅRSRAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén