Finansiella rapporter, Latour

Q2 18 LATO | Fortsatt stark konjunktur

Makrosignaler

  • Orosmoment gällande handelshinder och uppskruvat politiskt tonläge
  • Fortsatt stark konjunktur i de flesta marknader
  • Vissa negativa signaler i verksamheter eller produkter som levereras till bilindustrin samt betydande tröghet i beslutsprocesserna avseende större investeringar i framförallt Nordamerika och Kina
  • Kommenterar att bilindustrin inte är något betydande segment men kan leda till effekter inom andra segment
  • Utvecklingen i Nordamerika fortfarande osäker vad gäller investeringar men i övrigt stabil
  • Fortsatt optimism över utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien

Vi känner stor tillfredsställelse med dessa tillväxttal och ser
dem som ett bevis på att vårt enträgna arbete med
produktutveckling, försäljning och marknadsföring i bolagen
ger god utdelning”, kommenterar Jan Svensson, VD och koncernchef i Latour den 21 augusti 2018.

Sektorer och bolag som kommenteras

  • Assa Abloy nedskrivning av goodwill i de kinesiska verksamheterna
  • Övriga rapporter i linje med förväntningar

Börsnoterade innehav

Alimak Group, Fagerhult, Assa Abloy, Loomis, HMS Network, Nederman, Nobia, Securitas, Sweco,Tomra, Troax

Hela VD-kommentaren | Utdrag ur delårsrapport

”Den helägda industrirörelsen fortsätter växa, en tillväxt som
sker både via förvärv och organiskt och där samtliga
affärsområden bidrar positivt. Orderingången växer med hela
24 procent under andra kvartalet och faktureringen med 20
procent. Rensat för förvärv och valutaeffekter är tillväxten
14 procent i orderingång och 11 procent i fakturering. Vi
känner stor tillfredsställelse med dessa tillväxttal och ser
dem som ett bevis på att vårt enträgna arbete med
produktutveckling, försäljning och marknadsföring i bolagen
ger god utdelning.
Orderstocken uppgår till 1 571 (1 310)
Mkr vid periodens utgång och överstiger föregående års nivå
med 20 procent. Sammantaget innebär den starka tillväxten
att vi i absoluta tal återigen kan redovisa det bästa kvartalet
någonsin med ett rörelseresultat som uppgår till 398 (297)
Mkr vilket ger en rörelsemarginal på 13,3 (12,0) procent. Den
senaste 12-månadersperioden har vi överträffat samtliga
finansiella mål.

Trots de orosmoment som finns i omvärlden vad gäller
handelshinder och ett uppskruvat tonläge mellan olika
politiska aktörer, så upplever vi fortfarande att det är en
stark konjunktur i de flesta marknader. Vi märker av vissa
negativa signaler i verksamheter eller produkter som
levereras till Automotivesegmentet samt en betydande
tröghet i beslutsprocesserna avseende större investeringar i
framförallt Nordamerika och Kina. Bilindustrin är dock inget
betydande segment för oss, men det kan vara en signal som
bör noteras eftersom det kan leda till följdeffekter inom
andra industrisegment. Utvecklingen i Nordamerika känns
fortfarande osäker vad gäller investeringar men än så länge
stabil i övrigt. Utanför Europa ser vi med fortsatt optimism
på utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien.
I
industrirörelsen är det främst Nord-Lock som är
representerade i Asien, och den fina tillväxtresan fortsätter
där. Tillväxten där är hittills i år 28 procent (organiskt).
Vår stabila resultatutveckling och starka tillväxt ger oss
fortsatt trygghet i att agera framåtriktat oavsett
marknadsklimat. Sökandet efter lämpliga bolag att addera
till gruppen fortsätter med oförminskad styrka och under
andra kvartalet genomfördes två förvärv till industrirörelsen.
Dels amerikanska Johnson Level & Tool till Hultafors Group,
dels spanska IDQ till Nord-Lock Group. Läs mer om våra
förvärv och avyttringar på sidan 4 i rapporten.
Flertalet av våra börsnoterade innehav har nu lämnat
rapporter med blandat mottagande. Assa Abloys
nedskrivning av goodwill i de kinesiska verksamheterna
påverkar givetvis vårt redovisade resultat, men skall ses i
ljuset av att Assa under en period av tillväxt byggt upp en
betydande position i den marknaden.
En marknad som vi är
övertygade kommer ha fortsatt stor betydelse inte bara för
Assa utan för de flesta bolag med globala ambitioner. I övrigt
har rapporterna varit i linje med våra förväntningar.

Värdeutvecklingen på börsen har hämtat sig något under
andra kvartalet efter ett svagt första kvartal och vår
börsportföljs värde har under halvåret ökat med 12,6 procent
justerat för utdelningar och nettoinvesteringar, vilket kan
jämföras med indexet SIXRX som ökade med 4,1 procent.
Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 13,1
procent justerat för utdelning till 105 kronor per aktie.”
Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef Latour

LÄNK TILL DELÅRSRAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén