Finansiella rapporter, Industrivärden

Q2 18 INDU | Säljer SSAB ökar finansiell flexibilitet

Makrosignaler

 • Utsikterna för 2018 fortsatt positiva
 • God vinsttillväxt i bolagen och låga räntor
 • Aktiemarknaden i USA på rekordnivåer
 • Ser en ökad oro över bland annat en svagare konjunktur, stigande räntor och politisk osäkerhet
 • Tydliga signaler på ökad protektionism

En god vinsttillväxt i företagen och låga
räntor har underbyggt börsutvecklingen och i USA befinner
sig aktiemarknaden på rekordnivåer. Under året har man
dock kunnat se en ökad oro över bland annat en svagare
konjunktur, stigande räntor och politisk osäkerhet”, kommenterar Helena Stjernholm, VD Industrivärden

Sektorer och bolag som kommenteras

 • Sandvik förvärvar mjukvarubolag
 • Volvos satsningar på elektrifierade transportlösningar
 • Essitys omstrukturering av produktion i Spanien
 • SCAs investering i massafabriken Östrand
 • SSAB satsning på fossilfri stålanläggning i Luleå
 • Försäljning SSAB-aktier för 3 miljarder för att öka finansiell flexibilitet

Börsnoterade innehav

Essity, Handelsbanken, ICA-Gruppen, Sandvik, SCA, Skanska, Ericsson, SSAB, Volvo

HELA VD-KOMMENTAREN | UTDRAG UR DELÅRSRAPPORT

OMVÄRLDSFAKTORER
Det första halvåret har karaktäriserats av god ekonomisk aktivitet i de stora ekonomierna och utsikterna för 2018 ser
fortsatt positiva ut.
En god vinsttillväxt i företagen och låga
räntor har underbyggt börsutvecklingen och i USA befinner
sig aktiemarknaden på rekordnivåer. Under året har man
dock kunnat se en ökad oro över bland annat en svagare
konjunktur, stigande räntor och politisk osäkerhet. Det finns
även tydliga signaler om ökad protektionism, vilket påverkar
världshandeln och företagen negativt.
Sammantaget har
detta resulterat i en ökad volatilitet på börsen under första
halvåret 2018.

INNEHAVSBOLAGEN
Aktiviteten har varit fortsatt hög i innehavsbolagen, vilka
kommer att publicera sina halvårsrapporter under juli och
augusti månad. Jag vill dock, utan inbördes rangordning,
omnämna några aktiviteter under andra kvartalet 2018 som
jag tror utgör viktiga steg i förverkligandet av respektive innehavsbolags strategi.
Sandvik har förvärvat det franska mjukvarubolaget
Metrologic Group, vilket är i linje med Sandvik Machining
Solutions strategi att bredda kunderbjudandet inom digitala
lösningar. Som ett led i sin renodling har Sandvik även
avyttrat sin andel i samriskbolaget Fagersta Stainless samt
delar av trådverksamheten.

Volvo har fortsatt sina satsningar på elektrifierade transportlösningar och lanserat sin andra helt eldrivna lastbil, vilket ger ett komplett program av eldrivna lastbilar för stadstrafik. Vidare har Volvo nyligen tagit sin hittills största order
på hybridbussar.

Essity har omstrukturerat sin produktion inom
Consumer Tissue i Spanien, vilket är ett bra exempel på bolagets fokuserade arbete med att löpande öka sin kostnads och kapitaleffektivitet.
SCAs utbyggda massafabrik i Östrand driftsattes enligt
plan under juni. Anläggningen kommer att fördubbla produktionskapaciteten och förväntas bli en av Europas mest
konkurrenskraftiga och miljövänliga massafabriker.

Bygget av världens första pilotanläggning för fossilfri
ståltillverkning har påbörjats i Luleå inom ramen för projektet HYBRIT. SSAB är en av ägarna och finansiärerna i
projektet, som syftar till att producera stål med vätgas istället för kol och koks
.

FIN AFFÄR I SSAB-AKTIEN SKAPAR AKTIEÄGARVÄRDE
De senaste åren har vi skärpt vår aktiva ägarroll i innehavsbolagen med särskilt fokus på de bolag som haft tydliga förändringsbehov. Ett bra exempel är SSAB där vi tecknade vår
andel i den nyemission som genomfördes 2016. I april 2018
kunde vi konstatera att SSAB-aktien uppvisat en mycket god
avkastning under den senaste tvåårsperioden, drygt 100 procent jämfört med drygt 20 procent för avkastningsindex.
Mot denna bakgrund valde vi att realisera en del av värdeökningen genom försäljning av SSAB-aktier för drygt 3 miljarder kronor. Genom affären minskar vår skuldsättning, vilket ökar vår finansiella flexibilitet.

INDUSTRIVÄRDENS UTVECKLING
Den 30 juni 2018 uppgick substansvärdet till 96,4 miljarder
kronor eller 222 kronor per aktie, vilket är en ökning under
första halvåret med 2 procent om man inkluderar återinvesterad utdelning. Vid periodens utgång var portföljvärdet
103,6 miljarder kronor och nettoskulden 7,2 miljarder kronor, motsvarande en skuldsättningsgrad om 7 procent. Det
innebär att skuldsättningsgraden minskat med 3 procentenheter sedan årsskiftet, varav merparten till följd av försäljningen av aktier i SSAB. Vår stärkta finansiella position
medförde att S&P Global Ratings, i mitten av maj 2018, uppgraderade Industrivärdens kreditrating till A+. Under första
halvåret uppgick såväl A-aktiens som C-aktiens totalavkastning till -12 procent, jämfört med 4 procent för avkastningsindex (SIXRX). Skillnaden mellan substansvärdets och aktiens utveckling återspeglar en ökad substansvärderabatt.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att aktiens totalavkastning varit svag under första halvåret. Jag ser dock en
tydlig potential i våra innehavsbolag, vilket skapar en god
bas för långsiktigt aktieägarvärde.
Helena Stjernholm
Verkställande direktör

LÄNK TILL DELÅRSRAPPORT

Kommentera

Tema av Anders Norén