Finansiella rapporter, Latour

Q1 19 LATO | Vårt bästa kvartal någonsin

Makrosignaler och trender

  • En global närvaro med verksamheter spridda över många länder gör att vi inte är lika sårbara för lokala konjunktursvängningar.

Att vi dessutom har en global närvaro med verksamheter spridda över många länder gör att vi inte är lika sårbara för lokala konjunktursvängningar.

Vårt bästa kvartal någonsin räknat i absoluta tal och en mycket positiv start på 2019.

Jan Svensson, VD Latour

Bolag och sektorer som kommenteras

  • Exit Loomis
  • Assa Abloy har annonserat ett antal förvärv
  • Fagerhult tillträdde iGuzzini och Latour garanterar nyemissionen

Börsnoterade innehav

Alimak Group,Fagerhult, Assa Abloy, HMS Network,Nederman, Nobia,Securitas, Sweco,Tomra, Troax

Ett annat exempel är Fagerhult som i mars månad tillträdde förvärvet av iGuzzini. Genom förvärvet blev Fagerhult ett av de största och ledande belysningsbolagen i Europa, med en årsomsättning på över 8 miljarder kronor. Latour stöttar förvärvet även finansiellt som garant i den kommande nyemissionen i Fagerhult, som kommer att genomföras i maj.

jan svensson, VD latour

Hela VD-ordet

Latours industrirörelse fortsätter med oförminskad takt att växa och vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal. Orderingången växte under första kvartalet med 22 procent och faktureringen med 24 procent. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 11 procent i orderingång och 12 procent i fakturering. Vid utgången av kvartalet uppgick orderstocken till en ny rekordnivå, 2 186 (1 338) Mkr och översteg således föregående års nivå med hela 63 procent. Sammantaget medför den fina utvecklingen, i kombination med god kostnadskontroll i våra bolag, ett resultat för kvartalet som uppgår till 411 (278) Mkr med en rörelsemarginal på 13,1 (11,0) procent. Vårt bästa kvartal någonsin räknat i absoluta tal och en mycket positiv start på 2019.

I linje med vår långsiktiga hållning fortsätter vi att satsa brett i våra affärsområden på produktutveckling, försäljning och marknadsföring. I det stora hela har det varit fortsatt hög aktivitet för våra affärsområden på de flesta marknader de är aktiva i. Det kan ses som ett kvitto på att våra verksamheter erbjuder det som marknaden vill ha. Bolagen levererar produkter och tjänster som håller hög kvalitet med god service och support. Att vi dessutom har en global närvaro med verksamheter spridda över många länder gör att vi inte är lika sårbara för lokala konjunktursvängningar.

Under första kvartalet genomförde vi ett förvärv till industrirörelsen. Det var dotterbolaget Aritco Group, inom affärsområdet Latour Industries, som förvärvade norska TKS Heis AS. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Börsens utveckling har återigen varit positiv efter den nedgång som inträffade i slutet av föregående år. Vår börsportfölj ökade med hela 20,7 procent, justerat för portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 13,2 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 18,9 procent till 119 kronor per aktie. I mars accepterade vi ett bud och genomförde avyttringen av samtliga resterande aktier i Loomis, vilket var en naturlig konsekvens av den första avyttring vi gjorde redan 2016.

Bara ett fåtal av våra börsnoterade innehav har ännu rapporterat. Överlag har de lämnat stabila och bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt. Assa Abloy har annonserat ett antal förvärv, bland annat förvärv av det Schweiziska börsnoterade Agta Record. Ett annat exempel är Fagerhult som i mars månad tillträdde förvärvet av iGuzzini. Genom förvärvet blev Fagerhult ett av de största och ledande belysningsbolagen i Europa, med en årsomsättning på över 8 miljarder kronor. Latour stöttar förvärvet även finansiellt som garant i den kommande nyemissionen i Fagerhult, som kommer att genomföras i maj.

Jan Svensson Verkställande direktör och koncernchef

Länk till delårsrapporten

Kommentera

Tema av Anders Norén