Finansiella rapporter, Investor

Q1 19 INVE | Kära medaktieägare

Makrosignaler och trender

  • Makroutvecklingen varierar mellan bransch och geografi
  • Vi är på väg mot en viss avmattning i eftefrågan
  • Hur omfattande en ev. avmattning blir återstår att ses (och här ser det ut som ev. är sista tillägget för publicering)
  • Oro från handelskonflikten USA och Kina samt Brexit.

På längre sikt är det viktigt att våra
företag använder ny teknologi som ger betydande mervärde för kunderna och för att
bidra till ökad hållbarhet. Våra företag arbetar hårt för att tillvarata de attraktiva
möjligheter som detta erbjuder.

johan forssell, vd och koncernchef Investor

Bolag och sektorer som kommenteras

  • Atlas Copco, Electrolux, Husqvarna, Saab och SEB gick starkt
  • ABB hade ett svagare kvartal
  • AstraZeneca ingick ett omfattande globalt samarbetsavtal
  • Electrolux knoppar av Electrolux Professional – börsnotering 2020
  • Ökade ägande i EQT från 19 till 23 procent
  • Automatisering och digitalisering accelererar snabbt

Processen för att förenkla ägarstrukturen i EQT AB fortsatte. Som ett steg i denna process ökade vi vårt
ägande i EQT AB från 19 till 23 procent efter kvartalets
utgång.

kommenterar Johan Forssell, vd

Börsnoterade innehav

Atlas Copco, ABB, SEB, AstraZeneca, SOBI, Epiroc, Ericsson, Wärtsilä,Nasdaq, Saab, Electrolux, Husqvarna 

Under kvartalet erbjöd vi ordförandena i våra noterade
kärninvesteringar möjligheten att förvärva köpoptioner i sina
respektive företag för att på så sätt öka deras exponering.

kommenterar johan forssell, VD

HELA VD-ORDET

Kära medaktieägare,
Under det första kvartalet 2019
ökade vårt justerade substansvärde med 35 miljarder kronor, eller 9 procent. Vår totalavkastning uppgick till 11 procent medan SIXRX avkastningsindex steg med 13 procent. De finansiella marknaderna återhämtade sig efter den tuffa avslutningen på 2018.


Den makroekonomiska
utvecklingen beror på vilken bransch och geografi man tittar på. Det verkar dock som att vi är på väg emot en viss avmattning i efterfrågan. Hur omfattande en eventuell avmattning blir återstår att se. Företagens framtidstro kommer
dock ha en avgörande inverkan, som i sin tur påverkas av
handelssamtalen mellan USA och Kina, situationen i
Storbritannien och andra geopolitiska frågor. I denna miljö är det avgörande att våra företag är väl förberedda för att hantera förändringar i efterfrågan.
Som engagerade ägare fortsätter vi att stödja och konstruktivt utmana våra företag i detta arbete.


Det är viktigt att våra företag använder ny teknologi för att
utveckla produkter och lösningar som ger betydande
mervärde för kunderna. Efter ett antal resor till olika företag
och länder den senaste tiden och efter att ha närvarat på
industrimässan i Hannover, är det uppenbart att
automatiseringen och digitaliseringen nu accelererar snabbt
inom en rad områden. Många av dessa nya teknologier har
dessutom en positiv hållbarhetseffekt, exempelvis genom att
bidra till minskade koldioxidutsläpp. Våra företag arbetar hårt
för att tillvarata de attraktiva möjligheter som denna utveckling
erbjuder.

Noterade Kärninvesteringar
Totalavkastningen för Noterade Kärninvesteringar uppgick till
10 procent under kvartalet, drivet av en stark kursutveckling
för Electrolux, Atlas Copco och Husqvarna. Saab, SEB och
ABB uppvisade den relativt svagaste kursutvecklingen under
kvartalet.
Electrolux presenterade ett förslag om att knoppa av
verksamheten inom Electrolux Professional i ett nytt bolag och
börsnotera det under 2020. Vi bedömer att den föreslagna
uppdelningen kommer att möjliggöra ytterligare fokus och
kundvärde inom både Electrolux kärnverksamhet och
Electrolux Professional. En uppdelning kommer att skapa två
starka företag med goda möjligheter till lönsam tillväxt och
långsiktigt värdeskapande. Förutsatt att avknoppningen
genomförs kommer båda företagen att tillhöra Investors

Noterade Kärninvesteringar.
AstraZeneca ingick ett omfattande globalt samarbetsavtal
med japanska Daiichi Sankyo. Vi stödjer detta samarbete då
det passar väl in i AstraZenecas forskningsledda strategi inom
onkologi.

Vår ambition är att utveckla våra företag och skapa långsiktigt
värde. För att åstadkomma detta anser vi att det är viktigt att
styrelser och ledningar, precis som ägare, har en exponering
mot företagets aktiekursutveckling. För oss som engagerad
ägare spelar styrelsernas ordföranden en särskilt viktig roll.
Under kvartalet erbjöd vi ordförandena i våra noterade
kärninvesteringar möjligheten att förvärva köpoptioner i sina
respektive företag för att på så sätt öka deras exponering.

Erbjudandet mottogs positivt och majoriteten har investerat.

Patricia Industries
Baserat på bedömda marknadsvärden ökade värdet på
Patricia Industries, exklusive dess kassa, med 7 procent
under kvartalet, drivet av Mölnlycke, Laborie och Permobil.
Omsättningstillväxten för de större dotterföretagen uppgick till
16 procent, varav 3 procent organiskt i konstant valuta.
Vinsttillväxten var stark och EBITA ökade med 27 procent.
Mölnlycke rapporterade en organisk omsättningstillväxt om
4 procent i konstant valuta. Företaget fortsatte att investera i
försäljning och marknadsföring för att stödja nya initiativ och
pågående produktlanseringar.
Permobils omsättning var oförändrad i konstant valuta, men
lönsamheten förbättrades avsevärt, huvudsakligen driven av
förbättrad kostnadseffektivitet.
I Laborie uppgick den organiska omsättningstillväxten till
7 procent i konstant valuta och lönsamheten förbättrades
avsevärt jämfört med föregående år.
Piab rapporterade en något negativ organisk omsättningstillväxt under kvartalet, huvudsakligen förklarat av den svaga
amerikanska fordonsindustrin. Den underliggande
lönsamheten var fortsatt stark.
EQT
Värdet på våra investeringar i EQT ökade med 6 procent i
konstant valuta och nettokassaflödet till Investor uppgick till
0,7 miljarder kronor. Under kvartalet stängde EQT framgångsrikt fonden EQT Infrastructure IV med ett totalt åtagande om 9
miljarder euro. Processen för att förenkla ägarstrukturen i
EQT AB fortsatte. Som ett steg i denna process ökade vi vårt
ägande i EQT AB från 19 till 23 procent efter kvartalets
utgång.

Våra prioriteringar kvarstår
Vår strategi och våra operativa målsättningar; att öka
substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och betala en
stadigt stigande utdelning, kvarstår. Vi kommer att fortsätta att
stödja våra företag i att ytterligare förbättra deras positioner
och operationella utveckling, oavsett affärsklimat. Vi är också
redo att tillvarata attraktiva investeringsmöjligheter. Detta är
fortsatt vår modell för att generera attraktiv och långsiktig
totalavkastning till er, kära medaktieägare.

LÄNK TILL HELA RAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén