Finansiella rapporter, Industrivärden

Q1 19 INDU | Minst lika relevanta när vi blickar framåt

Makrosignaler och trender

  • Dämpade globala tillväxtprognoser i Europa, Japan mfl
  • Ekonomiska aktiviteten fortsatt god med högt kapacitetsutnyttjande och låg arbetslöshet
  • Mjukare räntepolitik minskade volatiliteten och gav skjuts till aktiemarknaden
  • Flera orosmoment kvarstår; handelsavtalen mellan USA och Kina, Brexit-förhandlingarna och osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten

I enlighet med Industrivärdens
uttalade ambition att lämna ägandet i ICA Gruppen, har aktier i ICA Gruppen levererats. Vid utgången av kvartalet
uppgick Industrivärdens innehav i ICA Gruppen till 2,1 procent av röster och kapital.
Under det första kvartalet har vi förvärvat aktier i Sandvik och Skanska för totalt cirka 0,5 mdkr.

kommenterar Helena stjernholm, vd

Bolag och sektorer som kommenteras

  • Carina Åkerström, ny VD Handelsbanken
  • Sandvik förvärvade det amerikanska bolaget Artisan
  • Volvo satsar på eldrift för leverans 2020 – reserverar 7 miljarder för hantering av åldrande avgaskomponenter
  • Ericsson positiv utrullning av 5G
  • SCA invigning av utbyggd massafabrik i Timrå – Sveriges största industriinvestering 2018

Börsnoterade innehav

Essity, Handelsbanken, ICA-Gruppen, Sandvik, SCA, Skanska, Ericsson, SSAB, Volvo

Bolag som inte kommenteras; Essity, Skanska och SSAB.

Hela Vd-kommentaren

OMVÄRLDSFAKTORER
När det första kvartalet 2019 nu passerat, kan man konstatera att de globala tillväxtprognoserna dämpats något jämfört med för ett år sedan. Det är framförallt europeiska ekonomier som Tyskland och Italien, men även Japan och flera
tillväxtekonomier, vars tillväxt reviderats ner. Ur ett globalt
perspektiv är dock den ekonomiska aktiviteten fortsatt god
med ett högt kapacitetsutnyttjande i industrin och en låg arbetslöshet i många viktiga regioner.

Inledningen av 2019 har karaktäriserats av fallande räntor och en mjukare räntepolitik, vilket bidragit till en minskad volatilitet och en positiv kursutveckling på aktiemarknaden. På ett övergripande plan kvarstår dock flera orosmoment, såsom till exempel handelssamtalen mellan USA och
Kina, Brexit-förhandlingarna samt osäkerheten kring en avtagande ekonomisk tillväxt.

INNEHAVSBOLAGEN
Innehavsbolagen fortsätter att arbeta aktivt med att utveckla
sina verksamheter och stärka sina positioner, men även att
förbereda sig för en svagare konjunktur. Arbetet innefattar
såväl kontinuerliga förbättringar i den dagliga verksamheten
som större och mer långsiktiga utvecklingsprojekt. Låt mig
ge några exempel på viktiga aktiviteter i innehavsbolagen
under det första kvartalet.
Den 27 mars tillträdde Carina Åkerström tjänsten som
vd i Handelsbanken. I början av april kommunicerades avsikten att fokusera verksamheten mot lönsamma områden
där banken har tydliga styrkor. En ny och mer koncentrerad
koncernledning presenterades också.
Under det första kvartalet förvärvade Sandvik det amerikanska bolaget Artisan som tillverkar batteridriven utrustning för underjordsgruvor. Affären är ett bra exempel på
hur Sandvik målmedvetet stärker sina positioner inom utvalda områden.
Även Volvo har tagit olika initiativ med bäring på eldrift,
bland annat genom en satsning på eldrivna kompaktmaskiner med leveransstart under 2020. Under det första kvartalet meddelades att Volvo reserverar 7 miljarder kronor för
uppskattade kostnader avseende hantering av en åldrande
avgasefterbehandlingskomponent.

För Ericsson har utrullningen av nästa generations mobilnät (5G) utvecklats positivt. Under första kvartalet tecknade man flera kontrakt avseende hård- och mjukvara för
5G-nät i ett antal geografiska områden. I januari meddelande Ericsson att man gjort betydande avsättningar i
fjärde kvartalet 2018 relaterade till förändringar inom Business Support Systems.
I mitten av februari invigde SCA sin utbyggda massafabrik – Östrand – i Timrå. Projektet som är Sveriges största
industriinvestering under 2018, dubblar brukets kapacitet
med ledande produktkvalitet och miljöprestanda.
Som långsiktig aktiv ägare lägger vi stor vikt vid styrelsernas
sammansättning och valberedningsarbetet är därför centralt
för oss. Under det första kvartalet har valberedningarna i innehavsbolagen presenterat sina förslag inför vårens årsstämmor. Det är vår bedömning att de styrelser som föreslagits är väl lämpade att hantera de utmaningar och möjligheter som respektive innehavsbolag står inför.

INDUSTRIVÄRDENS UTVECKLING
Vid utgången av det första kvartalet uppgick substansvärdet
till 100,5 miljarder kronor eller 231 kronor per aktie, vilket
motsvarar en ökning under kvartalet om 18 procent. Under
motsvarande period uppgick såväl A- som C-aktiens totalavkastning till 9 procent, jämfört med 13 procent för totalavkastningsindex.
Industrivärdens styrelse har föreslagit årsstämman att
5,75 kronor per aktie, eller totalt 2,5 miljarder kronor, delas
ut till aktieägarna. Om innehavsbolagens årsstämmor beslutar i enlighet med de föreslagna utdelningarna 2019 så kommer Industrivärden att erhålla totalt omkring 4,1 miljarder
kronor, vilket medför ett positivt kassaflöde efter lämnad utdelning och operativa kostnader. Det är i linje med vår utdelnings- och skuldsättningspolicy och gör att vi skapar investeringskapacitet över tid.
Sedan 2014 har Industrivärden haft ett finansieringsinstrument i form av en så kallad exchangeable, som vid lösen
kan betalas med aktier i ICA Gruppen eller kontant. Under
det första kvartalet har exchangeableinnehavare påkallat lösen motsvarande 2,8 mdkr. I enlighet med Industrivärdens
uttalade ambition att lämna ägandet i ICA Gruppen, har aktier i ICA Gruppen levererats. Vid utgången av kvartalet
uppgick Industrivärdens innehav i ICA Gruppen till 2,1 procent av röster och kapital.
Under det första kvartalet har vi förvärvat aktier i Sandvik och Skanska för totalt cirka 0,5 mdkr.

ÅRSSTÄMMAN
Den 17 april genomförs Industrivärdens årsstämma 2019 i
Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Vid stämman
kommer jag på sedvanligt sätt kommentera utvecklingen under det gångna och innevarande året, men även uppmärksamma vårt 75-årsjubiléum. Industrivärdens historia präglas
av ständiga förändringar samt en tydlig förmåga att anpassa
sig till och tillvarata omvärldens ständigt skiftande utmaningar och möjligheter
. Det här är styrkefaktorer som
skapat betydande värden historiskt och som är minst lika relevanta när vi blickar framåt.
Stockholm den 9 april 2019
Helena Stjernholm
Verkställande direktör

LÄNK TILL HELA DELÅRSRAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén