Finansiella rapporter, Latour

Q1 18 LATO | Stark konjunktur i Norden och Västeuropa

Makrosignaler

  • Den positiva trenden från 2017 fortsätter för Latours helägda industrirörelse
  • Stark konjunktur i de marknader Latour är representerade dvs främst Norden och Västeuropa
  • Fortsatt optimistiska över utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien
  • Finansiell flexibilitet – emission av obligation
  • Nordamerika kommenteras inte i VD-ordet för Q1

Under kvartalet registrerade vi ett s k MTN­program på 4 miljarder kronor hos Finansinspektionen vilket ger oss tillgång till ytterligare en finansieringskälla. Under mars månad följdes detta upp med en lyckad emission av Latours tre första obligationer på sammanlagt 2,5 miljarder kronor”, skriver Jan Svensson, VD och koncernchef i Latour.

Sektorer och bolag som kommenteras

  • Industrirörelsen

Börsnoterade innehav

Alimak Group,Fagerhult, Assa Abloy,Loomis, HMS Network,Nederman, Nobia,Securitas, Sweco,Tomra, Troax

HELA VD KOMMENTAREN | UTDRAG UR DELÅRSRAPPORT

VD-ord
“Den positiva trenden från 2017 fortsätter för Latours helägda industrirörelse som fortsätter växa under första kvartalet, både organiskt och via förvärv. Orderingången växer organiskt med 6 procent och faktureringen med 7 procent. Totalt inklusive förvärv är tillväxten 14 procent i orderingång och 15 procent i fakturering. Orderstocken uppgår till 1 338 (1 219) Mkr vid periodens utgång och överstiger föregående års nivå med 10 procent. Sammantaget innebär den fina tillväxten att vi i absoluta tal återigen kan redovisa det bästa första kvartalet någonsin med ett rörelseresultat som uppgår till 279 (251) Mkr vilket ger en rörelsemarginal på 10,9 (11,3) procent. Resultatet påverkas till viss del negativt av att delar av påsken i år inföll i mars.
Vi upplever fortfarande att det är en stark konjunktur i de marknader där vi huvudsakligen är representerade, dvs främst i Norden och övriga Västeuropa. Utvecklingen i Nordamerika känns mer osäker. Utanför Europa ser vi med fortsatt optimism på utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien, även om industrirörelsen ännu inte har så betydande andel där. I industrirörelsen är det främst Nord-Lock som är representerade i Asien, och den fina tillväxtresan fortsätter där under första kvartalet med en organisk tillväxt på 28 procent. I likhet med tidigare satsar vi stadigt mer resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro.
Under kvartalet har två transaktioner genomförts i industrirörelsen, båda inom Latour Industries. Dels har Sensortec förvärvats till Bemsiq AB, dels har Kabona avyttrats. Läs mer om våra förvärv och avyttringar på sidan 4 i rapporten. Med vår tillväxt och stabila resultatutveckling i ryggen är vi likt tidigare trygga i att agera framåtriktat oavsett marknadsklimat. Under kvartalet registrerade vi ett s k MTN­program på 4 miljarder kronor hos Finansinspektionen vilket ger oss tillgång till ytterligare en finansieringskälla. Under mars månad följdes detta upp med en lyckad emission av Latours tre första obligationer på sammanlagt 2,5 miljarder kronor.
De flesta av våra börsnoterade innehav lämnar detta kvartal rapport efter Latour. De som har rapporterat hittills, har dock överlag lämnat bra och stabila rapporter.
Börsens värdeutveckling har varit svag under årets början, och detta speglas också i värdeutvecklingen av våra innehav. Börsportföljens värde har trots detta ökat med 4,2 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som minskade med 0,5 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 4,1 procent till 99 kronor per aktie.

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

LÄNK TILL DELÅRSRAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén