Finansiella rapporter, Investor

Q1 18 INVE | Detta gynnsamma klimat kan mycket väl bestå

Makrosignaler

 • Tillväxten fortsatt god inom många industrisegment och geografier
 • Potentiell risk – hot om handelskrig
 • Det gynnsamma klimatet kan mycket väl bestå
 • Vissa företag behöver anpassa sig till lägre efterfrågan
 • Många behöver fokusera på att öka produktionen för att kunna leverera på sina ordrar – kapacitetsproblem?

Sektorer och bolag som kommenteras

 • Ronnie Leten ny ordförande i Ericsson
 • Wärtsilä genomförde förvärv
 • Atlas Copco presenterade finansiella mål för Epiroc inför den kommande noteringen
 • Staffan Boman ny ordförande i Electrolux
 • Gunnar Brock ny ledamot i ABBs styrelse
 • Jacob Wallenberg ny ledamot i Nasdaqs styrelse

Börsnoterade innehav

Atlas Copco, ABB, SEB, AstraZeneca, SOBI, Epiroc, Ericsson, Wärtsilä, Nasdaq, Saab, Electrolux, Husqvarna

HELA VD-KOMMENTAREN | UTDRAG UR DELÅRSRAPPORT

Kära medaktieägare,
Under det första kvartalet var vårt justerade substansvärde
oförändrat, i linje med SIXRX avkastningsindex. Vår
totalavkastning uppgick till -1 procent.
Ur ett makroperspektiv var tillväxten fortsatt god inom
många industrisegment och geografier. Detta gynnsamma
klimat kan mycket väl bestå, men det finns naturligtvis ett
antal potentiella risker, däribland hotet om handelskrig. Som
alltid är flexibilitet nyckeln till stark utveckling. Vissa företag
behöver anpassa sig till lägre efterfrågan, samtidigt som
många behöver fokusera på att öka produktionen för att
kunna leverera på sina ordrar.

Noterade Kärninvesteringar
Den kombinerade totalavkastningen för Noterade
Kärninvesteringar uppgick till 1 procent under kvartalet,
jämfört med marknaden som var oförändrad. Vi investerade
1 Mdr kronor i Ericsson och stärkte vårt ägande ytterligare.
Under de senaste 18 månaderna har vi investerat 3,3 Mdr
kronor till en snittkurs på cirka 50 kronor per aktie och stärkt
vårt ägande med 2 procentenheter till 7,2 procent av
kapitalet och med 1 procentenhet av rösterna till 22,5
procent.
Ronnie Leten har nu valts till ny ordförande för Ericsson och
bolaget fortsätter att ta viktiga steg mot att realisera sin
långsiktiga potential. Vi fortsätter att aktivt stödja Ericsson på
den resan. Wärtsilä presenterade förvärvet av Transas,
vilket stärker dess erbjudande inom marina navigationslösningar och inom professionell träning och simulationstjänster. Atlas Copco presenterade finansiella mål för Epiroc inför den kommande noteringen.
För oss som engagerad ägare är en av våra viktigaste
uppgifter att nominera ledamöter till styrelserna i våra
företag. Under denna stämmosäsong har, utöver Ronnie
Leten i Ericsson, Staffan Bohman valts till ny ordförande i
Electrolux. Gunnar Brock är ny ledamot i ABB:s styrelse och
Jacob Wallenberg har nominerats till ledamot i Nasdaq.

Patricia Industries
Under kvartalet ingick Patricia Industries avtal om att
förvärva 86 procent av Sarnova, en ledande amerikansk
specialdistributör av sjukvårdsprodukter, för 513 MUSD, eller
4,3 Mdr kronor. Med ledande marknadspositioner och en
stark företagskultur anser vi att Sarnova erbjuder en attraktiv
tillväxtpotential. Då kapitalbindningen i affärsmodellen är låg
genererar dessutom verksamheten starkt kassaflöde.
Förvärvet slutfördes kort efter kvartalets utgång.
Mölnlyckes organiska tillväxt uppgick till 2 procent i konstant
valuta, driven av Wound Care och tillväxtmarknaderna, och
lönsamheten förbättrades jämfört med föregående år. Under
kvartalet inleddes den europeiska lanseringen av den nya
sårvårdsprodukten Mepilex Flex.
Permobil rapporterade organisk omsättningstillväxt om 5
procent i konstant valuta. Den rapporterade lönsamheten var
något lägre jämfört med föregående år, påverkad av
förvärvsrelaterade kostnader.
Aleris fortsätter att arbeta med den tidigare kommunicerade
omstruktureringen och operationella

åtgärder för att uthålligt förbättra verksamheten.
Labories omsättning sjönk i kvartalet, påverkat av att vissa
leveranser inom EU fördröjts på grund av försenade
myndighetsgodkännanden. Dessa godkännanden har nu
erhållits. Lönsamheten sjönk jämfört med föregående år.
Den rapporterade lönsamheten under kvartalet speglar dock
inte den underliggande utvecklingen, som döljs av
leveransförseningarna, omstruktureringskostnader och
betytande förvärvsrelaterade kostnader. I mars presenterade
Laborie ett publikt bud om 215 MUSD på Cogentix, ett
förvärv som avsevärt kommer att stärka Labories
erbjudande inom kärnverksamheten urologi.
BraunAbility rapporterade stark omsättningstillväxt och
förbättrad lönsamhet. Efter kvartalets utgång slutförde
BraunAbility ett strategiskt förvärv av den del av AutoAdapt
som man tidigare inte ägde, vilket kommer att stärka
företagets position på den europeiska marknaden.
EQT
Värdet på våra investeringar i EQT ökade med 3 procent i
konstant valuta, och nettokassaflödet till Investor uppgick till
0,5 Mdr kronor. Under kvartalet stängde EQT framgångsrikt
sin största fond hittills, EQT VIII, på 10,75 Mdr euro. Vårt
åtagande till fonden uppgår till 5 procent av kapitalet. Givet
den attraktiva avkastningspotentialen kommer vi även
fortsättningsvis att investera selektivt i EQT:s fonder.
Operativa prioriteringar
Vårt fokus är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten
effektivt och betala en stadigt stigande utdelning.
Vi strävar
efter att öka substansvärdet genom att bidra till att våra
företag utvecklar strategier med fokus på operational
excellence, lönsam tillväxt, och utvärdering av balansräkningar och industriella strukturer. Per definition tar detta
arbete aldrig slut, och det finns alltid utrymme för ytterligare
förbättringar. Dessutom kommer vi att fortsätta att tillvarata
attraktiva investeringsmöjligheter i både befintliga och nya
företag.
Som jag poängterat tidigare är digitalisering och hållbarhet
två högt prioriterade fokusområden, både i våra företag och
på Investor.
Att förstå och ta till sig ny teknologi är
avgörande för att förbättra långsiktig konkurrenskraft. För att
bidra till våra företags arbete har vi etablerat ett internt
ramverk för att utvärdera digital mognadsgrad.

Inom hållbarhet fortsätter vi att öka aktivitetsgraden, både
som ägare och internt. Under kvartalet var det
uppmuntrande att MSCI uppgraderade vårt hållbarhetsbetyg
från BBB till A i sin hållbarhetsutvärdering.
Kära medaktieägare, ni kan lita på att vi kommer att fortsätta
att arbeta oförtrutet med att verkställa vår strategi, ständigt
med målet att fortsätta generera attraktivt långsiktigt värde
till er.

Johan Forssell , VD Investor

Kommentera

Tema av Anders Norén